Het nieuws van de provincie: 

LIMBURG.

Laat nieuws dat Neer aangaat, s.v.p. snel weten.
Mail: Piet van Toon Tel. 0475-591317.

Wat is er allemaal te doen in NEER? Zie daarvoor de rubriek "Agenda Neer".
Deze rubriek leest van onderen naar boven, dus het laatste bericht staat bovenaan.


De laatste tijd komen bij mij berichten binnen van de Provincie Limburg.
Ze zijn gericht aan de media, dus neem ik aan dat ze zijn om te plaatsen.
Daarom? Zie hieronder.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

28 februari 2013.

        De heer Verhoeven weer aan de slag als burgemeester van de gemeente Leudal

 

De heer A.H.M. Verhoeven MPM zal met ingang van 15 maart 2013 weer het ambt van burgemeester van de gemeente Leudal weer volledig uitoefenen. De Gouverneur, de heer drs. Th.J.F.M. Bovens, zal met ingang van die datum de heer ing. J.C.G.J. Smulders ontheffen van de tijdelijk waarneming van het burgemeestersambt in de gemeente Leudal.

 

De heer Verhoeven heeft om gezondheidsredenen enige tijd afstand moeten nemen van zijn taken en verantwoordelijkheden als burgemeester van de gemeente Leudal. Om die reden heeft de  gouverneur de heer Smulders met ingang van 7 mei 2012 aangesteld als waarnemend burgemeester. De heer Verhoeven heeft inmiddels te kennen gegeven weer volledig in staat te zijn om het ambt van burgemeester van de gemeente Leudal uit te oefenen. De fractievoorzitters uit de gemeenteraad van Leudal hebben positief gereageerd op de terugkomst van de heer Verhoeven.

De gouverneur heeft besloten de waarneming te laten voortduren tot na de behandeling van het evaluatierapport van de commissie Zeyl over de handhavingsactie in de raadsvergadering van 5 maart 2013. De  gouverneur is de heer Smulders zeer erkentelijk voor de wijze waarop hij aan deze waarneming invulling heeft gegeven.

De heer Verhoeven is per 1 september aanstaande zes jaar burgemeester van de gemeente Leudal. Dit betekent dat een herbenoemingprocedure aan de orde is. Deze is inmiddels opgestart. De gouverneur heeft de gemeenteraad van Leudal verzocht een aanbeveling tot herbenoeming voor te bereiden.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

28 februari 2013. 

   Watermolenruine St. Elisabethmolen gaat met steun van de Provincie elektriciteit opwekken.

De watermolenruine St.Elisabethmolen in Haelen (gemeente Leudal) kan in het kader van de subsidieregeling 'restauratie en stimulering herbestemming monumenten' rekenen op een bijdrage van de Provincie Limburg van maximaal €158.997,00 voor de restauratie elektriciteit opwekken.

Gedeputeerde Noel Lebens: "Het mooie project is dat de waterkrachtcentrale die in de St.Elisabethmolen wordt gerealiseerd een toevoeging zal zijn op de doelstellingen en functie die de molen heeft als centrum voor educatie van natuur en milieu. Door de combinatie van cultuurhistorie en moderne, duurzame energiesystemen zal de huidige watermolenruine een grote meerwaarde voor de regio zijn."

De watermolenruine St.Elisabethmolen in Haelen is een gemeentelijk monument van de gemeente Leudal. De molen ligt nabij het bezoekerscentrum van het natuurgebied Leudal en heeft hierdoor al een toeristische functie. Het dient als landmark voor de omgeving van Leudal.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

29 januari 2013.

Jeugdzorg warm overdragen aan gemeenten.

De 33 Limburgse gemeenten worden op 1 januari 2015 van de een op de andere dag geconfronteerd met de verantwoordelijk en de zorg van circa 4000 minderjarigen. 
Gedeputeerde Peter van Dijk wil niet dat de gemeenten alleen staan bij deze gigaklus. 
Hij steekt hierbij de helpende hand toe.

Van Dijk zegt dat in het kader van een recente brief die hij naar negen betrokken jeugdzorginstellingen en de gemeenten heeft gestuurd over de transitie van jeugdzorg van Provincie naar gemeente. In die brief kondigt hij uit zorgvuldigheid nu al aan dat de subsidierelatie tussen de Provincie en jeugdzorg op 1 januari 2015 stopt. Jeugdzorg is nu versnipperd over diverse domeinen. Niet alleen provincies financieren nu delen van de jeugdzorg, maar ook de zorgverzekeraars en de rijksoverheid zelf. Ook met middelen uit de AWBZ worden nu nog delen van de jeugdzorg gefinancierd. De rijksoverheid wil dat alle jeugdzorg zoveel mogelijk in één hand komen; de gemeenten. 
De gemeenten krijgen straks dan ook rechtstreeks geld van het Rijk voor jeugdzorg. 

 

“Ik heb die brief gestuurd om iedereen tijdig in de gelegenheid te stellen tijdig maatregelen te nemen,“ zegt Van Dijk. “Maar vooral om onderbreking van jeugdzorg te voorkomen. 
De gemeenten moeten immers straks in de continuïteit van jeugdzorg voorzien. We moeten voorkomen dat kinderen tussen wal en schip vallen. Ik ben verantwoordelijk om deze overgang in het belang van kinderen, jeugdigen en ouders in samenwerking met de gemeenten te klaren. Ik wil de jeugdzorg warm overdragen. Dat kan alleen door samenwerking.”

 

De Provincie steunt de overgang, niet alleen met beleid maar ook met geld. Daarnaast heeft het Limburgs Parlement de gedeputeerde in een breed gedragen motie opgeroepen oplossingen te zoeken voor onrendabel vastgoed dat veel jeugdzorginstellingen als een molensteen om de nek hangt. “Daar ga ik werk van maken, “ zegt Van Dijk. 
“En ik hoop dat de gemeenten mij hierbij helpen.”

 

De instellingen die momenteel een subsidierelatie met de Provincie hebben zijn Bureau Jeugdzorg, de Mutsaersstichting, Rubicon, de William Schrikker Groep, XONAR, Service.Jz, Jeugd Zorgvragers Limburg, Nederlandse Vereniging van Pleegouders, afdeling Limburg, het Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

14 januari 2013. 

Meer startersleningen mogelijk dankzij hernieuwde 
deelname van het Rijk

Het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten heeft gedeputeerde Erik Koppe per brief laten weten dat het Rijk per 1 januari 2013 € 20 miljoen beschikbaar heeft gesteld voor de uitvoering van de startersregeling op nationaal niveau. 

Gedeputeerde Koppe is daarmee zeer verheugd: “Nu het Rijk weer bijdraagt, kunnen we met de onlangs door de Provincie gereserveerde extra € 12,2 miljoen voor startersleningen én het geld van gemeenten, nog meer starters in Limburg helpen. Dit is een extra stimulans voor de doorstroming in de woningmarkt”. 

Wie het eerst komt…

Concreet betekent dit dat het Rijk 50% van elke lening zal financieren en de Provincie Limburg en de betreffende gemeente beiden 25%, zo liet gedeputeerde Koppe de Limburgse gemeenten per brief weten. Hij riep de Limburgse gemeenten daarbij op tot voortvarend handelen, want voor de Rijksbijdrage geldt het principe: ‘wie het eerst komt, die het eerst maalt’.

Daadkrachig optreden

In het besluitvormingsproces heeft gedeputeerde Koppe minister Blok tweemaal

aangeschreven en onder meer gevraagd of het Rijk wederom – zoals in het verleden – zal participeren in de startersregeling. Uit de brief van het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten blijkt nu dat de minister gehoor heeft gegeven aan deze oproep. Gedeputeerde Erik Koppe is verheugd dat het Rijk op daadkrachtige wijze heeft opgetreden in deze kwestie: “Hiermee laat het Rijk zien vertrouwen te hebben in de regeling.”.

Eerdere besluitvorming Provincie

Op 14 december 2012 hebben Provinciale Staten besloten om een aanvullende kredietfaciliteit van € 12,2 miljoen beschikbaar te stellen voor de uitvoering van de startersregeling. Daarnaast is de provinciale richtlijn inzake de maximale koopprijs verhoogd van € 170.000 naar € 173.000, en het maximale leningbedrag verhoogd van € 30.000 naar € 37.000. Ten slotte is besloten dat tot en met 31 december 2015, zijnde de einddatum van de regeling, leningaanvragen kunnen worden ingediend.

Limburgse gemeenten die momenteel deelnemen aan de startersregeling zijn: Beek, Brunssum, Eijsden-Margraten, Gennep, Horst a/d Maas, Kerkrade, Leudal, Maasgouw, Maastricht, Mook en Middelaar, Nederweert, Peel en Maas, Roerdalen, Roermond, Vaals, Venlo, Venray, Voerendaal en Weert.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

15 november 2012.

Midden-Limburg stimuleert leerwerkplaatsen in de bouw.

De vijf Midden-Limburgse gemeenten Echt-Susteren, Maasgouw, Leudal, Roerdalen en Nederweert, hebben zich vandaag onder toezicht oog van gedeputeerde Bert Kersen aangesloten bij het zogeheten convenant Werken aan Vakmanschap. Het convenant houdt in dat er altijd leerwerkplaatsen voor de bouw, infra en aanverwante sectoren worden ingezet op bouwprojecten die in opdracht van deze overheden worden uitgevoerd.

Dit is een gezamenlijk persbericht van de volgende gemeenten:  Roerdalen,  Roermond,  Nederweert, Leudal,  Echt-Susteren,  Weert en Maasgouw


In 2010 hebben de twee Midden-Limburgse centrumgemeenten, Roermond en Weert met de overige centrumgemeenten in Limburg en de bouwsector afspraken gemaakt over het inzetten van leerwerkplaatsen bij bouwprojecten. Hiertoe is het zogeheten ‘convenant Werken aan Vakmanschap’ getekend tussen genoemde partijen evenals door de regionale opleidingscentra (roc’s), kenniscentrum Fundeon, koepelorganisatie Colo en de woningcorporaties. Ook is vanaf januari 2012 een servicepunt “social return” in Midden Limburg ingericht. Dit heeft tot doel te komen tot een goede match van kandidaten en vacatures en om de werkgevers te ontzorgen.

 

Wethouder Kemp van Roermond en wethouder Litjens van Weert: “In de afgelopen twee jaar hebben de gemeente Weert en Roermond gezamenlijk ruim 20 leerlingenbouwplaatsen gecreëerd onder andere bij de bouw van het bedrijfsverzamelgebouw De poort van Limburg te Weert en de ECI Cultuurfabriek te Roermond.”

 

Het convenant Werken aan Vakmanschap is opgesteld op initiatief van de Provincie. 
De Provincie vreest dat er anders op den duur een tekort aan vakmensen ontstaat. 
Gedeputeerde Bert Kersten: ”De economische crisis heeft de bouw hard getroffen waardoor aannemers niet altijd meer genegen zijn leerlingen in dienst te nemen om vakken als metselen, timmeren of straten maken in de praktijk te leren.
Zodra de economie weer aantrekt zal een tekort aan vakmensen ontstaan.“

 

Daarom werd in 2010 het voortouw genomen om te komen tot een provinciebreed convenant waarin overheden, opleidingsinstituten, woningcorporaties en de bouwsector zelf afspraken hierover maken. Concreet betekent dit dat de partijen bij de uitgifte van overheidsopdrachten bekijken in hoeverre het realistisch is om leerwerk -en stage plaatsen in te zetten. 
Indien dit het geval is worden er voorwaarden in het aanbestedingsbestek opgenomen.

 

 

Wethouder Frische van Echt-Susteren namens de stuurgroep regionaal arbeidsmarktbeleid “Social return is bij uitstek het instrument om voor mensen die aan de kant staan in het arbeidsproces een plek te creëren om de benodigde werkervaring op te doen en zo door te kunnen stromen naar reguliere arbeid. Het afgelopen jaar hebben wij als regio sterk ingezet op social return, dit heeft er in geresulteerd dat we in de afgelopen 10 maanden ongeveer 100 werkplekken gecreëerd hebben voor deze kwetsbare groep inwoners. 
Het is mooi om te zien dat langzaam aan de knop bij werkgevers omgaat.

 

Veel aannemers zijn nog zoekende hoe om te gaan met deze verplichting, terwijl anderen zich realiseren dat door demografische ontwikkelingen (ontgroening en vergrijzing) het binnen afzienbare tijd gaat ‘knellen’ aan de onderkant van de arbeidsmarkt. 
Het is juist nu zaak is om middels begeleiding en opleiding duurzaam te investeren in deze nieuwe groep medewerkers. De komende jaren willen we deze lijn voortzetten en uitbreiden waarbij extra aandacht besteed wordt aan het creëren van werkplekken voor leerlingen. 
Op deze manier willen we bijdragen aan het behoud van vakmanschap in (Midden-)Limburg!

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

22 oktober 2012.

Verklaring van de Commissaris van de Koningin in Limburg.

De Commissaris van de Koningin in Limburg, de heer drs. Th.J.F.M. Bovens, heeft met diverse betrokken partijen contact over de situatie die is ontstaan tijdens en na het onderzoek door de rijksrecherche, naar een mogelijke schending van de vertrouwelijkheid in de procedure voor een nieuwe burgemeester in Roermond.

Hij acht het van groot belang dat het Openbaar Ministerie een zaak als deze onderzoekt. De integriteit van een procedure voor burgemeestersbenoemingen vindt hij wezenlijk voor de kwaliteit daarvan. Vertrouwelijkheid is daarvan een onmisbaar onderdeel. Daarover maakt hij dan ook steeds nadrukkelijke afspraken met vertrouwenscommissies. In dat verband heeft de commissaris dan ook alle medewerking verleend aan de rijksrecherche die afgelopen vrijdag doorzoekingen heeft verricht in het Gouvernement naar de administratie van burgemeestersbenoemingen in het algemeen en die van Roermond in het bijzonder.

 

De beoogde kandidaat voor de burgemeesterspost in Roermond, de heer mr. R.S.M.R. Offermanns, heeft de minister en commissaris vandaag laten weten zich terug te trekken als kandidaat in de benoemingsprocedure. Mede gelet daarop heeft de commissaris aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties geadviseerd de lopende procedure voor de vacature in Roermond te stoppen en opnieuw te starten.

 

De heer Bovens zal de komende dagen de ontwikkelingen nauwlettend volgen en waar nodig op grond van zijn verantwoordelijkheid en positie, verdere actie ondernemen.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

25 september 2012. 


Educatie en natuur op Roermonds Landgoed.

 
Op 8 november 2012 tekent de Provincie met een aantal partners een zogenaamde Green Deal.
Dat hebben Gedeputeerde Staten Vandaag besloten. 
Doel van deze Green Deal is om Landgoed Schöndeln in Roermond te ontwikkelen tot een plaats waar je kunt zien hoe op natuurlijke wijze vlees wordt geproduceerd, verwerkt en bereid. Hierbij valt te denken aan een ambachtelijke slagerij, een kookstudio, een educatieruimte, verblijfsrecreatie en zorg. Daarnaast is er veel ruimte voor natuur en recreatie, passend binnen het huidige landschap.

Gedeputeerde Patrick van der Broeck is blij met de samenwerking: “Samen met het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I), de Stichting Innovatie Recreatie en Ruimte, de Stichting Limousin Regionaal, de Vereniging van Recreatie Ondernemers Nederland en het College van Burgemeesters en Wethouders van Roermond zetten we de schouders onder een mooi project. Educatie, landbouw en natuur gaan hierbij hand in hand. 
Niet alleen de medewerking van de partijen die de Green Deal is nodig, ook willen we met de agrariërs in het gebied kijken in hoeverre we de beoogde natuurontwikkeling samen kunnen realiseren.”

Landgoed Schöndeln beslaat 31 hectare in het Natura 2000-gebied Roerdal. Het plan is om daar ook nog extra natuur te ontwikkelen. Daarom besloot de Provincie vandaag om naast de bestaande 6 hectare, de realisatie van 19 hectare nieuwe natuur mogelijk te maken en te financieren. De Provincie stelt wel als voorwaarde dat er in het gebied draagvlak is voor het initiatief. 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
12 september 2012. 

Werkzaamheden Provincie Limburg in de gemeente Peel en Maas.

Op maandag 17 september start de Provincie Limburg met de aanleg van middengeleiders op
de provinciale weg Maasbree-Helden-Roggel (N562) ter hoogte van de aansluiting met de Gruise Epper. In verband met de werkzaamheden is dit gedeelte van de provinciale weg N562 van maandag 17 september tot en met maandag 29 oktober 2012 afgesloten voor al het doorgaande verkeer, uitgezonderd fietsers. 
Het verkeer wordt omgeleid via de route Kesselseweg – provinciale weg N273 (Napoleonsbaan) – Heldenseweg en vice versa. Lokaal verkeer, met uitzondering van doorgaand verkeer en vrachtverkeer, wordt omgeleid via de Huiskensweg en de Rongvenweg. 
Camping de Vossenberg blijft bereikbaar.

Rotonde N273 Napeleonsbaan – N277 Middenpeelweg

Op hetzelfde tijdstip start de Provincie Limburg met de aanleg van een betonnen rotonde op de kruising van de Napoleonsbaan (N273) en de Middenpeelweg (N277). 
Tijdens de werkzaamheden die tot eind 2012 duren, wordt gebruik gemaakt van een tijdelijke weg langs de N273 (Napoleonsbaan). Deze tijdelijke weg zorgt ervoor dat verkeer op de N273 (Napoleonsbaan) nagenoeg geen hinder ondervindt van de werkzaamheden. 
De aansluiting met de Middenpeelweg (N277) wordt tijdens de werkzaamheden wel afgesloten en omgeleid.

Om de tijdelijke weg aan te leggen is de Baarloseweg van maandag 17 september 2012 tot en met vrijdag 21 september 2012 afgesloten voor alle verkeer, met uitzondering van fietsers. 
Het op het kruispunt gelegen tankstation blijft, ook vanuit Kessel, bereikbaar.

 

Vanaf vrijdag 21 september is de aansluiting Baarloseweg weer open. 
Vanaf maandag 24 september2012 wordt de aansluiting met de Middenpeelweg (N277) afgesloten. Bedrijven Keizersbaar/Donk blijven bereikbaar en worden bewegwijzerd.

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

30 augustus 2012. 

Nachtelijke afsluiting Napoleonsweg (N273) 
in verband met werkzaamheden.

De Provincie Limburg voert dit jaar onderhoud uit aan de N273 Ittervoort-Venlo, beter bekend als de Napoleonsweg. Deze werkzaamheden zijn verdeeld in een aantal wegvakken en worden in de nachtelijke uren uitgevoerd. 

Vanaf maandag 3 september 2012 aanstaande wordt 3 nachten van 20.00 uur tot 06.00 uur gewerkt ter hoogte van Haelen. Vanaf de verkeerslichten bij de kruising Aquariusstraat te Haelen tot aan de kom Neer vervangen we de asfalt bovenlaag. 

De overige werkvakken duren ieder 1 nacht:

-    Maandagavond 10 september van 20:00 uur tot dinsdagmorgen 06:00 uur van Daalzicht te        Heel/Panheel tot de Belebosweg te Haelen.

-    Dinsdagavond 11 september van 20.00 uur tot woensdagmorgen 06.00 uur vanaf de           komingang Neer (Engelmanstraat) tot de Kanaalweg.

-    Woensdagavond 12 september van 20.00 uur tot donderdagmorgen 06.00 uur vanaf de  Kanaalweg tot de aansluiting Hazenakkerweg te Kessel.

Tijdens de werkzaamheden zijn de genoemde werkvakken afgesloten voor verkeer. Overdag is doorgaand verkeer mogelijk.

Voor meer informatie, kijk op www.limburg.nl/infraprojecten of neem contact op met mevrouw G. Posthuma, bereikbaar via (043) 389 75 61 of de heer H. Dijk, bereikbaar via (043) 389 88 10.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
21 augustus 2012.

Langere looptijd voor Ruimte voor Ruimte.

Het project Ruimte voor Ruimte gaat langer duren. Gedeputeerde Staten van Limburg besloten vandaag een voorstel te sturen aan Provinciale Staten om de looptijd van het project te verlengen van eind 2016 tot 2020-2023. 
Door de economische tegenwind, duurt het momenteel langer om kavels te verkopen. 
Om het project succesvol te kunnen laten blijven, is meer tijd nodig om de doelstellingen te realiseren. Met de langere looptijd moeten ook afspraken gemaakt worden over financiering. Provinciale Staten besluiten hierover naar verwachting op 12 oktober 2012. 
Ruimte voor Ruimte is een project waarbij stallen worden omgezet in bouwkavels. 
Agrarische bedrijven konden, bijvoorbeeld bij bedrijfsverplaatsing of beëindiging, een slooppremie krijgen waarmee de in onbruik geraakte stallen werden gesloopt. De ruimte die daarbij vrijkomt, wordt gebruikt om bouwkavels te realiseren. 
“Op zich is het een prima project, dat door de jaren heen al veel positieve effecten heeft gehad,” zegt gedeputeerde ruimtelijke ontwikkeling Patrick van der Broeck. 
“Veel buitengebieden zaten op slot voor woningbouw, maar door Ruimte voor Ruimte is bij veel plattelandsgemeenten weer gebouwd kunnen worden. In de afgelopen jaren zijn veel stallen gesloopt, wat een oppervlakte om te bouwen heeft opgeleverd, die vergelijkbaar is met 120 voetbalvelden. Omdat vanwege de huidige economie de afzet van kavels stagneert, is het noodzakelijk om de looptijd van het project te verlengen.” 
Van der Broeck ziet beëindiging van het project in 2016, zoals nu nog gepland is, niet als optie: ”Dan zijn we simpelweg nog niet klaar. Het project heeft het in zich om voor alle partijen gunstig uit te werken, maar dan moet je ook door zo’n periode van economische tegenwind heen. Natuurlijk kijken we bij Ruimte voor Ruimte ook naar creatieve manieren om mogelijk sneller kavels te verkopen, bijvoorbeeld splitsing in meerdere kavels en nog andere maatregelen, maar al met al is een verlenging nodig zodat deze formule succesvol blijft.
In totaal is tot nu toe bij 353 bedrijven voor circa 600.000m2 aan stallen gesloopt. 
Naast de sloop van overtollige stallen ontvingen agrariërs van het Rijk een subsidie voor het inleveren van hun dier- en mestrechten. 
Hierdoor is er tot nu toe een beperking gerealiseerd van 545.000m3 mest, vergelijkbaar met een 1.635 kilometer lange colonne van 50.000 gierwagens.

Het voorstel van GS wordt op 7 september 2012 besproken in de Statencommissie Ruimte en Infrastructuur. Op 12 oktober 2012 besluiten Provinciale Staten over het plan.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

12 juli 2012.

Gouverneur Bovens op zomertour

Na zijn succesvolle Limburgtour, van oktober 2011 tot maart 2012, gaat Gouverneur Theo Bovens deze zomer een ‘zomertour’ maken om breder en dieper hernieuwd kennis te maken met Limburg.
In plaats van op vakantie te gaan, wil hij tijdens deze tour de nadruk leggen op ontmoetingen met de sectoren zorg, cultuur, sport, bedrijven en toerisme.
Ook wil hij sommige bezoeken uit zijn Limburgtour verdiepen omdat toen de nadruk toen lag op veel en vaak korte ontmoetingen, soms in de vorm van speeddaten.
De zomertour is een mix van kennismaking met instellingen en bedrijven die voor de provincie van belang zijn en het bezoeken en ervaren van een groot aantal toeristische en recreatieve activiteiten en mogelijkheden.
Omdat Limburg een open provincie is, gaat de gouverneur af en toe ook de grens over.

 De hoofdlijnen van de zomertour zijn de volgende:

Jeugdzorginstellingen en ziekenhuizen:
De vier door de Provincie gesubsidieerde instellingen hebben in overleg programma’s gemaakt die gericht zijn op beleven en contact met werkers en jeugd/jongeren. Twee keer wordt de gouverneur ruim een etmaal ondergedompeld zodat hij van binnenuit beleeft wat de jeugdzorg doet en betekent.
De heer Bovens bezoekt de ziekenhuizen in Sittard-Geleen, Weert, Venlo, Roermond en Heerlen.

 

De Huizen:

Het Huis voor de Sport en de Stichting Topsport verzorgen een dagvullend programma waarin de provinciale sportambities beleefd kunnen worden en waarbij de deelnemers ook zelf meesporten .

Het Huis voor de Zorg maakt zijn belang zichtbaar met een programma door gesprekken met cliëntorganisaties, medewerkers en partnerorganisaties.

De activiteiten van het Huis voor de Kunst liggen in de zomerperiode deels stil. In het najaar wordt een ontmoeting gepland. 

Festivals en cultuur:

De volgende festivals en bijzondere culturele happenings zullen bezocht worden: het Orlando Festival, het Orgelfestival Limburg, het Zuid-Limburgs Federatiefeest, Klassiek op Locatie, het Preuvenemint, de Oogstdankfeesten in Berg aan de Maas, het Limburgfestival in Midden-Limburg en het Zomerparkfeest in Venlo.

Diverse kunstenaars worden bezocht en de gouverneur leest voor bij ‘Harry Potter kalt plat’ in Maastricht. Ook gaat hij naar Museum Van Bommel van Dam in Venlo.

 

Bijzondere instellingen en organisaties:

Tijdens bezoeken en gesprekken maakt de gouverneur kennis met het Toon Hermans huis (Sittard) het vluchtelingenwerk (bezoek aan asielzoekers en gesprek vrijwilligers), het re-integratiebedrijf

Relim (aan het werk en met een werkploeg op stap) en een werkbezoek aan de Kledingbank Limburg en een gesprek met organisaties, die zich bezig houden met de armoedeproblematiek.

De gouverneur gaat in gesprek met de protestantse gemeenschap in Limburg en bezoekt een moskee.

Ook vinden er bijzondere ontmoetingen plaats met Limburgse expats, de buitendiensten van de Provincie Limburg: groene brigade, wegendienst en handhaving/RUD. In Valkenburg aan de Geul bezoekt hij zorgcentrum Oosterbeemd. Voorts gaat hij naar het regionaal Historisch Centrum in Maastricht. Ook gaat hij mee met de waterpolitie.

 

Bedrijven:

Er staat een aantal bedrijven op de rol voor een bezoek of gesprek. Dit betreft onder andere

Toverland Sevenum en themaparken Brunssum, Rockwool,  Faurecia Emissions Control, APT Kurvers, Smurfit Kappa, Sappi (Maastricht en Lanaken), Scelta Champignons en Sibelco.

 

Recreatie en toerisme:

In de programmering is voorzien in de volgende onderdelen:

Een stadswandeling in Roermond, waarbij ook het Pierre Cuypershuis, het Arresthuis, het oude Kerkhof (Kapel in ’t Zand) en kasteel Hillenraad worden bezocht.

Wandelen op de grens (en erover) in het Meinweggebied en een ontmoeting met de Euregio Rijn Maas Noord.

Een fietstrip waarbij De Keverberg in Kessel, De Raay in Baarlo worden aangedaan en een ‘Gouverneur’ wordt geproefd in Neer.

Ook gaat hij op de fiets door Noord-Limburg, met onder andere een bezoek aan Grubbenvorst, het bezoekerscentrum van de Maasduinen en het Duitse kerkhof in Ysselsteyn.

Er wordt een etappe van het Hertog Limburgpad gewandeld. Een etappe van de Heuvelland Wandelvierdaagse staat eveneens op het programma. Ook de langste trap van Limburg, die van Snowworld, wordt beklommen.

De Katakomben in Valkenburg aan de Geul, een museum in Vaals, Wijndomein Fromberg en het Continium Kerkrade worden bezocht. Ook gaat hij naar toeristische attracties en bezoekt hij de Schippersbeurs en (kasteelpark) Elsloo.

In de kop van Noord-Limburg begroet de gouverneur in Mook de wandelaars van de Nijmeegse Vierdaagse. De gouverneur sluit zijn zomertour af op 1 september met een ontmoeting met Scouting Limburg.

 

Ook over zijn ervaringen tijdens de zomertour zal de heer Bovens twitteren. (twitter.com/TheoBovens)

De ervaringen van zijn Limburgtour zijn te lezen op het weblog van de gouverneur: klik "Hier".

  
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

17 mei 2012.

Thei en Marij onderscheiden met ‘De Loftrompet’.

Donderdag 17 mei 2012 is het Tegelse zangduo Thei en Marij door cultuurgedeputeerde Noël Lebens onderscheiden met de provinciale ‘Loftrompet’. 
Dat gebeurde tijdens het radioprogramma L1mbo top 100, waar hun lied 't Veldboeket door de vele L1 kijkers en luisteraars is bekroond met cultuur de eerste plaats. 
‘De Loftrompet’ is een nieuwe cultuuronderscheiding van de Provincie Limburg die verleend wordt als waardering voor bijzondere prestaties en/of verdiensten op het gebied van cultuur.

Thei en Marij kregen de eerste provinciale ‘Loftrompet’ uitgereikt in het kader van hun 25 jarig artiestenjubileum. Gedeputeerde Noël Lebens verwoordde de verdienste als volgt: “Het is mij een eer jullie de eerste provinciale loftrompet ontworpen door Maurice Mentjens uit te reiken. Het is jullie van harte gegund. Jullie zijn als zangduo al 25 jaar van grote betekenis voor de muziek en cultuur in Limburg. 
Bovendien dragen jullie daarmee bij aan het levend houden van het Limburgse dialect bij een groot publiek. 
Dat is een culturele waardering van de Provincie Limburg meer dan waard! Van harte gefeliciteerd met deze onderscheiding”.

Biografie   

Thei en Marij zijn beiden geboren en woonachtig in Tegelen. Ze begonnen hun muzikale carrière op de plaatselijke carnavalsliedjesavond, waar ze in oktober 1986 een eerste plaats behaalde met het liedje ‘Dôw bôs ’t gans’. De jaren die volgden in hun eigen Tegelen op deze avonden bleven succesvol en in herhaling tekenden zij voor een 1ste of 2de plek. Hun grenzen werden na enkele jaren verlegd door zich in te schrijven op de plaatselijke liedjesavonden in hun buurtgemeenten Venlo en Belfeld. Ook hier behaalden ze jaarlijks een Top 3 notering.
Hun naamsbekendheid elders in de provincie kregen ze door het steevast behalen van de finale van het Limburgs Vastelaovesliedjes Konkoer (LVK). Hun start in 1992 met 'de Sjterrewals', goed voor een 2de plaats, werd in 1993 gevolgd door het winnen van dit LVK met 'Unne Late'. Liefst 14 aaneengesloten jaren stonden ze in deze finale.

Ook op het gebied van het Limburgse lied zijn ze niet meer weg te denken. Toen zij in 1993 hun eerste Limburgstalig CD album 'Veur Dich' lanceerden, had niemand verwacht dat het zo'n bestseller zou worden. Het hierop aanwezige liedje 't Veldboeket' behoort tot op de dag van vandaag tot de meest aangevraagde verzoeknummers bij L1 radio en diverse lokale radiostations. Al vele jaren staat dit 'Veldboeket' in de bovenste regionen van de Limbo Top 100 die ieder jaar op Hemelvaartsdag live wordt uitgezonden door L1 radio. Inmiddels behoren ze tot de top van de Limburgse artiesten en zijn ze met hun Noord-Limburgse klanken niet meer weg te denken op de diverse tentfeesten, bedrijfsfeesten, Limburgse avonden en diners.


Wil iemand van jullie hun wel bekendste lied 't Veldboeket' horen? Klik dan "hier".

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

4 mei 2012. 

De heer J.C.G.J. Smulders tijdelijk waarnemend burgemeester 
van de gemeente Leudal.

De Gouverneur, de heer drs. Th.J.F.M. Bovens, heeft de heer J.C.G.J. Smulders met ingang van 7 mei 2012 tijdelijk aangesteld tot waarnemend burgemeester van de gemeente Leudal.

De heer Smulders was van 2004 tot 2010 burgemeester van de voormalige gemeente Meijel.

De huidige burgemeester van de gemeente Leudal, de heer A.H.M. Verhoeven MPM, moet om gezondheidsredenen enige tijd afstand nemen van zijn taken en verantwoordelijkheden als burgemeester. De waarneming zal voortduren totdat de gezondheidstoestand van de heer Verhoeven het toelaat dat hij het ambt van burgemeester van de gemeente Leudal weer volledig kan uitoefenen. Dit zal vooralsnog twee maanden duren.
Het besluit is genomen na goed overleg met de fractievoorzitters van de gemeenteraad van Leudal en het college van B&W van Leudal.

De heer Smulders was van begin 2004 tot 2010 burgemeester van de voormalige gemeente Meijel. Op 1 januari 2010 is de gemeente Meijel opgegaan in de nieuwe gemeente Peel en Maas waarmee zijn functie kwam te vervallen. Daarvoor was hij onder meer lid van Provinciale Staten van Noord-Brabant. De heer Smulders is 63 jaar en lid van het CDA.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

4 april 2012.

Provincie legt spelregels voor 
innovatieve en duurzame energie vast.

De Provincie Limburg gaat spelregels opstellen over hoe ze de komende jaren omgaat met innovatieve en duurzame energie. Deze regels worden in een zogenaamde Kadernota vastgelegd.

Hiertoe hebben Gedeputeerde Staten vandaag besloten. Volgens deputé Patrick van der Broeck gaat het vooral om de rol van de Provincie in de samenwerking met bedrijven, instellingen, gemeenten en particulieren.

“Energie is een breed begrip,“ zegt gedeputeerde Patrick van der Broeck ,”daarom is het goed als Provincie om te bepalen wat je wilt bereiken en wat je daar zelf voor gaat doen, en ook wat je niet gaat doen. Dat moet voor iedereen helder zijn. Met de Limburgse energiesubsidie en het energiefonds gaan we subsidies en leningen verstrekken aan mensen die energie willen besparen of duurzame energie op willen wekken, dat staat al vast. Maar wat verder onze rol is,  gaan we nu bepalen.” 

Niet alleen Van der Broeck geeft aan deze rolbepaling in samenwerking met betrokken partijen te willen doen: “Om initiatieven op het gebied van duurzame en innovatieve energie te laten slagen, is een succesvolle samenwerking nodig tussen initiatiefnemers, marktpartijen en overheid. Het lijkt mij dan ook zinvol om met deze partijen om tafel te gaan zitten om te kijken waar zij behoefte aan hebben. Misschien is dat voor de toekomst ook wel onze voornaamste rol, partijen om tafel te brengen om tot goede resultaten te komen. Je kunt een betrouwbare partner zijn door helder te zijn in wat je wel en wat je niet doet. Dat gaan we nu bepalen,” aldus Van der Broeck.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

047/2012 

Maastricht, 23 maart 2012.

 

Provinciale subsidie 22 leefbaarheidsprojecten.

 

Op 1 oktober 201stelden Provinciale Staten het Beleidskader Investeringsbudget Stedelijke vernieuwing 2010-2014 (ISV3) vast. Tot 1 juli 2011 konden de gemeenten projectvoorstellen indienen. Daarvan zijn inmiddels 22 projecten positief beoordeeld en waarmee in totaal € 11.349.106,50 is gemoeid. In juni 2012 zullen de overige projecten beoordeeld zijn.

 

De Provincie geeft hiermee uitvoering aan het in het coalitieakkoord opgenomen Leefbaarheids en Veiligheidsprogramma. Door middel van het beleidskader ISV3 wordt uitvoering gegeven aan de algemene doelstellingen van Stedelijke Vernieuwing, zoals deze zijn benoemd in het Rijksbeleidskader ISV3. De 3 doelstellingen zijn:

 1. Bevordering van de kwaliteit en de differentiatie van de woningvoorraad, voor zover nodig rekening houdend met een te verwachten afname van het aantal huishoudens;
 2. Bevordering van de fysieke kwaliteit van de leefomgeving;
 3. Bevordering van een gezonde en duurzame leefomgeving in het algemeen en meer in het bijzonder ten aanzien van bodem, geluid en binnenstedelijke luchtkwaliteit.

Vanuit het Rijk zijn er twee financieringsstromen. De gemeenten Venlo, Sittard-Geleen, Heerlen en Maastricht krijgen rechtsreeks vanuit het Rijk hun gelden. De overige Limburgse gemeenten ontvangen de gelden via de Provincie , die belast is met de toekenningen.

 

De door de Provincie positief beoordeelde projecten zijn: 

 

Regio Noord

Venray: Herontwikkeling Goumansplein                                                   € 1.000.000,00

Venray: Parc Velt                                                                                                215.000,00

Horst aan de Maas: Hof te Berkel                                                                    519.735,00                  

Horst aan de Maas: Revitalisering in de Riet                                                 161.370,00

 

Regio Midden

Nederweert: Herontwikkeling bedrijventerrein Staat                                     166.247,00

Echt-Susteren: Gebiedsvisie Susteren                                                          1.000.000,00

Weert: Herinrichting Biest / Franciscuslaan                                                     190.126,50

Weert: Herinrichting / bodemsanering Houtstraatlossing                          1.000.000,00

Weert: Herinrichting Noordkade                                                                          296.305,00

Weert: Herstructurering Willibrordushof Stramproy                                       269.337,00

Weert: Herinrichting Looimolenstraat                                                                 269.091,00

Roermond: Roerdelta 1e fase                                                                              1.400.000,00

Roermond: City Meadow-Jazz City / Verplaatsing Bolsius                             155.007,00

Roermond: Ouderenhuisvesting Gebroeklaan Roermond                              519.000,00

Roermond: Herinrichting Roerkade 1e fase reconstructie Singelring           500.000,00

Roermond: Herstructurering Heidebaan                                                              100.000,00

 

Regio Zuid

Beek: realisering zorgcomplex Hennekenshof                                                    400.000,00

Beek: versterking leefbaarheid Centrum Beek                                                    577.146,00

Voerendaal: Kernplan II                                                                                             818.674,00

Onderbanken: Masterplan Schinveld                                                                  1.000.000,00

Meerssen: Centrumplan Bunde                                                                               978.158,00

Simpelveld: realisatie Brede school De Klimpaal                                                 200.000,00

 

Andere projecten zijn nog in behandeling. Deze zullen in juni 2012 beoordeeld zijn en zal berichtgeving daarover volgen.

Met vriendelijke groet, Cluster Communicatie.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

29 februari 2012.

Inwoners ontzien, 
maar bedrijven zwaarder belast

De Limburgse gemeenten ontzien hun inwoners in 2012 zoveel mogelijk bij het oplossen van hun begrotingsproblemen. Huurders zien hun gemeentelijke belastingen in 2012 zelfs gemiddeld met 1,73% afnemen, terwijl eigenaren/gebruikers te maken krijgen met een gemiddelde lastenstijging van 1,42%. Bedrijven gaan in totaal 6% meer aan Onroerendezaakbelasting (OZB) betalen. Dit blijkt uit het Belastingoverzicht 2012 van de Provincie Limburg over de OZB, rioolheffing en afvalstoffenheffing van de Limburgse gemeenten.

Mark Verheijen, portefeuillehouder gemeentefinanciën, heeft gemengde gevoelens bij de uitkomsten. “Het is goed dat de Limburgse gemeenten hun begrotingsproblemen niet afwentelen op hun inwoners. Wel zien we dat de gemeentelijke lasten voor de ondernemers gemiddeld met 6% omhoog gaan. Dat is ruim boven het inflatiepercentage voor 2012. Dat is geen goed signaal in een economisch moeilijke tijd.”

Klik hier voor het <Belastingoverzicht 2012>

En Erratum <Belastingoverzicht 2012>

Samenvatting
In het Belastingoverzicht 2012 zijn de tarieven en de lastendruk van de OZB, de rioolheffing en de afvalstoffenheffing van de Limburgse gemeenten voor een meerpersoonshuishouden in kaart gebracht. Ook zijn de waterschapsheffingen 2012 voor een meerpersoonshuishouden opgenomen. Tot slot zijn de OZB-tarieven voor de niet-woningen vermeld.

Omdat Eijsden-Margraten na de herindeling nog met verschillende tarieven binnen de gemeente werkt, zijn er geen cijfers voor deze gemeente meegenomen. De gemiddelden hebben betrekking op de overige 32 Limburgse gemeenten.

Gemeentelijke heffingen
De totale gemeentelijke lastendruk voor een eigenaar/gebruiker komt in 2012 op € 654,83 gemiddeld uit. Dat is 1,42% meer dan in 2011.

Voor een huurder komen de gemeentelijke belastingen in 2012 op een gemiddelde van € 334,03 uit; 1,73% minder dan in 2011.

Voor de eigenaar/gebruiker bestaat de gemeentelijke belastingaanslag 2012 gemiddeld uit:

-            € 222,00 voor OZB, 4,66% meer dan in 2011;

-            € 193,16 voor rioolheffing, 3,22% meer dan in 2011;

-            € 239,67 voor afvalstoffenheffing, 2,73% minder dan in 2011.

Een huurder heeft bij de gemeentelijke belastingen altijd met de afvalstoffenheffing te maken en afhankelijk van de keuze van de gemeente betaalt hij niets van, een deel van of de gehele rioolheffing. Gemiddeld komt dat voor 2012 uit op:

-            € 94,36 voor rioolheffing, 0,89% meer dan in 2011;

-            € 239,67 voor afvalstoffenheffing, 2,73% minder dan in 2011.

Waterschapsheffingen
In Limburg zijn er twee waterschappen die drie verschillende heffingen opleggen. Eigenaren/gebruikers betalen alle drie de heffingen: gebouwd, ingezetenen en zuiveringsheffing. Huurders betalen alleen de twee laatste heffingen. Bij de eigenaren/gebruikers ligt de stijging van de waterschapslasten in 2012 tussen 0,42% en 2,86%. Gemiddeld is de stijging 1,62% waardoor de lasten in 2012 op € 229,64 uitkomen. Voor de huurders is de stijging bij Roer en Overmaas 1,22% en komen de lasten op € 185,14 uit. Bij Peel en Maasvallei is de stijging 1,51% en liggen de lasten in 2012 op € 192,70. Gemiddeld stijgen de lasten met 1,33% tot € 187,75.

Gezamenlijk beeld
De gemeentelijke en waterschapsheffingen gezamenlijk geven voor 2012 het volgende beeld:

-            Huurders betalen gemiddeld € 521,78, een daling van 0,85% in vergelijking met 2011;

-            Eigenaren/gebruikers hebben gemiddeld een aanslag van € 884,47, een stijging van 1,47% ten opzichte van 2011.

Bedrijven
Van bedrijven zijn in het belastingoverzicht alleen gegevens van de OZB niet-woningen opgenomen. In het overzicht staan de WOZ-waardeontwikkeling en de tarieven 2011 en 2012. Op basis hiervan is een opbrengstontwikkeling berekend. Daarbij is geen rekening gehouden met effecten van leegstand e.d. De uitkomsten zijn daarom niet nauwkeurig en laten vooral een ontwikkeling zien. De opbrengst stijgt in 2012 met ruim 6%. Dit ligt ruim boven de verwachte inflatie voor 2012.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

027/2012 

Maastricht, 12 februari 2012. 

 

EMBARGO TOT ZONDAG 12 FEBRUARI 2012 16.50 UUR

 

Provinciale Erepenning voor kinderboekenschrijver Jacques Vriens

Gouverneur drs. Th.J.F.M. Bovens overhandigt vandaag de Provinciale Erepenning aan Jacques Vriens bij gelegenheid van de première van de film ‘Achtste groepers huilen niet’ (naar het gelijknamige boek van de auteur), in de Pathé Bioscoop te Maastricht.

Gedeputeerde Staten van Limburg hebben besloten deze erepenning aan Jacques Vriens toe te kennen uit waardering voor zijn bijzondere verdiensten als auteur van kinderboeken en de maatschappelijke en culturele betekenis hiervan voor Limburg in het bijzonder.  

Jacques Vriens schreef zijn eerste boek in 1976. Hij is één van de bekendste en meest succesvolle auteurs van kinderboeken in Nederland. In de beginjaren combineerde hij het schrijversvak met een baan als leraar/directeur in het basisonderwijs. Vanaf 1994 is hij full time schrijver.

In de afgelopen 35 jaar verschenen tientallen boeken van zijn hand, waarvan vele titels bekroond werden met een onderscheiding. De boeken ‘Zondagmorgen’ en ‘Tinus-in-de-war’ ontvingen de Zilveren Griffel. Diverse malen werden kinderboeken bekroond door de Nederlandse Kinderjury, dan wel ontving hij een nominatie van deze jury.

Voor het boek ‘Oorlogsgeheimen’ kreeg Vriens de Archeonprijs toegekend voor de beste historische jeugdroman. Dit boek verhaalt over oorlog en onderdrukking en speelt zich af in Zuid-Limburg. Meerdere boeken van hem verhalen over de geschiedenis van Limburg en het Limburgse land. ‘Tien Torens Diep’ heeft als onderwerp vriendschap en het leven in de Limburgse steenkolenmijnen. ‘Ruzie in de vuursteenmijn’ en ‘Weg uit de Peel’ zijn eveneens verhalen met een Limburgse achtergrond.

De boeken van Vriens zijn meestal vrolijk van onderwerp, maar serieuze thema’s waar kinderen mee te maken krijgen, zoals echtscheiding, racisme, pesten, een ernstige ziekte en seksualiteit, komen ook aan bod. Zo gaat ‘Achtste groepers huilen niet’ over een stoere meid uit groep 8 van de basisschool die met kanker geconfronteerd wordt.

Jacques Vriens tracht vanaf het begin van zijn schrijverscarrière zoveel mogelijk kinderen te enthousiasmeren voor het lezen van boeken. Hij maakt zich sterk voor leesbevordering, waarover hij publiceert in vakbladen en voordrachten houdt op scholen, ouderavonden, en tijdens onderwijsconferenties.

In 2001 werd Jacques Vriens benoemd tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw, vanwege zijn bijzondere persoonlijke kwaliteiten als auteur van kinder- en jeugdboeken.

De uitreiking van de provinciale onderscheiding vindt plaats op zondag 12 februari om 16.50 uur in Pathé Bioscoop Maastricht om ca. 16.50 uur (Wilhelminasingel 39).

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

023/2012 

Maastricht, 6 februari 2012

 

Persverklaring van de Provincie Limburg en de 
gemeente
Sittard-Geleen over NedCar

 

Besluit Mitsubishi slag voor Limburg.

 

De Provincie Limburg en de gemeente Sittard-Geleen hebben vanmorgen met grote teleurstelling kennis genomen van het besluit van Mitsubishi Motors Corporation (MMC) om vanaf 2013 geen nieuwe automodellen meer bij NedCar in Born te laten maken.  

Dit is een dramatisch besluit voor de 1500 mensen die bij NedCar werken en hun gezinnen, mede gezien het feit dat deze mensen al jaren in onzekerheid zitten en bereid waren om grote offers te brengen om de productie van dat nieuwe model tegen zo laag mogelijk kosten mogelijk te maken. 

Provincie en gemeente hebben zich de afgelopen tijd samen met het Rijk ingespannen om binnen de mogelijkheden die we als overheden hebben, de voorwaarden te creëren die een voortbestaan van de productie van auto’s bij NedCar mogelijk te maken.

Provincie en gemeente blijven betrokken bij de verdere ontwikkelingen rond NedCar. Dat geldt met name voor de inmiddels ook door minister Verhagen van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, aangekondigde zoektocht naar overnamekandidaten, alsmede voor de manier waarop het Rijk, samen met Provincie en gemeente, de gevolgen voor NedCar, de werknemers en de regio kan beperken.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

013/2012
Maastricht, 19 januari 2012
 

Scholen in Heerlen en Tegelen ontwerpen Limburgse campagne 
“Fietsverlichting Laat Je Zien”.

 
Leerlingen van het Herle College in Heerlen en van De Vijverhofschool in Tegelen winnen de ontwerpwedstrijd van de campagne ‘Fietsverlichting laat je zien!’. Hun ontwerpen bepalen volgend seizoen het campagnebeeld. Uit handen van  gedeputeerde Antoine Janssen van de provincie Limburg en van juryvoorzitster Nieki Kleinen van Veilig Verkeer Nederland ontvingen de winnaars hun prijs: kaartjes voor Movie Park Germany voor de hele klas.
 
Aan de wedstrijd deden tweedeklas leerlingen mee van  scholen in heel Limburg. De jury bestond uit 10 personen, te weten: 2 leerlingen van het Lyceum Schöndeln (die zelf niet aan de wedstrijd meededen!), 2 afgevaardigden van de politie, 2 mensen van het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Limburg (ROVL), de 3 coördinatoren van de deelnemende regionale mobiliteitsoverleggen (RMO’s) Parkstad, Midden Limburg en Noord Limburg, en tot slot Veilig Verkeer Nederland met één persoon.
Deze jury koos uit de vele inzendingen per regio één poster en één filmpje, de genomineerden voor de Limburgse campagne!
 
Kort en duidelijk
Remco Vogelaar en Ricardo Wijnen van het Herle College in Heerlen ontwierpen de beste poster. Hun ontwerp prijkt vanaf komend najaar in bushokjes, op scholen, bij fietsenmakers en in openbare gebouwen. Remco en Ricardo tekenden een voorkant van een fiets met een duidelijk zichtbare dynamo en de begeleidende slogan ‘Fiets dynamisch met verlichting’. De juryleden noemen hun boodschap ‘kort en duidelijk, erg origineel, anders dan alle andere ingezonden posters’. Ze vinden het belangrijk dat je in één oogopslag kunt begrijpen wat de poster wil zeggen. ‘Dat is wel zo handig als je erlangs fietst’.
 
Herkenbaar
In de categorie Film waren alleen producties uit Midden- en Noord Limburg genomineerd. Scholen uit de regio Parkstad hadden helaas geen filmpje ingezonden.
Het winnende filmpje heet ‘Lichtje aan, ook jij’ en is van Shirley, Desi, Sofie en Graciella van De Vijverhofschool uit Tegelen. Een meisje fietst over straat zonder verlichting, en wordt aangereden door een auto. Ze wordt geholpen door een politieagent, die haar tevens een waarschuwing geeft: fietsen zonder verlichting is gevaarlijk en kan je ook nog eens een boete opleveren! Het einde van het filmpje laat de juiste situatie zien: het meisje fietst nu met verlichting! “Het filmpje sprong er meteen uit, het vertelt een duidelijk verhaal en is herkenbaar”, zegt één van de juryleden. ‘Lichtje aan, ook jij’ is tijdens de campagne van volgend schooljaar onder meer te zien op scholen en in bussen.
 
Jongeren écht bereiken
De campagne ‘Fietsverlichting laat je zien!’ is bedoeld om jongeren bewust te maken van het belang van fietsverlichting. Te veel jongeren voeren geen licht in het donker. Nieki Kleinen, coördinator van dit project, noemt dit tweede jaar van de campagne geslaagd.’De resultaten zijn pas op de lange termijn meetbaar, maar een begin is gemaakt. Het is al belangrijk dat jongeren over het onderwerp nadenken. Dat vergroot de kans aanzienlijk dat ze werkelijk fietsverlichting gaan voeren.’
 
Initiatiefnemers
‘Fietsverlichting laat je zien!’ is een initiatief van het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Limburg (ROVL) , in samenwerking met Veilig Verkeer Nederland en de Regionale Mobiliteitsoverleggen (RMO’s) Noord Limburg, Parkstad en Midden Limburg. . Ook de politie is nauw bij de campagne betrokken, en niet te vergeten de deelnemende middelbare scholen in de regio’s.

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

012/2011 

Maastricht, 19 januari 2011

 

Provincie betaalt weer sneller.

 

De Provincie Limburg betaalt facturen steeds vlotter. In januari 2009 duurde het nog gemiddeld 27 werkdagen voordat het geld was overgemaakt, in december 2010 was dat al gedaald naar gemiddeld zeventien werkdagen en in het vierde kwartaal van 2011 gemiddeld veertien werkdagen.

 

Daarmee voldoet de Provincie aan de toezegging aan Provinciale Staten van begin 2009 om facturen van met name midden- en kleinbedrijven binnen veertien werkdagen  te betalen. Een en ander in het kader van de bestrijding van de kredietcrisis. Door facturen vlot te betalen beschikken bedrijven immers sneller over geld. Dat is goed voor de economie.

 

Overigens wil dit niet zeggen dat alle rekeningen binnen 14 werkdagen worden betaald door de Provincie. Het is een gemiddelde tijdsduur, want sommige facturen worden al binnen een week betaald. Voor sommige grotere facturen is vaak meer tijd nodig. Vooral als er verschil van mening is over de factuur of over de geleverde prestatie.

 

“We kunnen nu rustig stellen dat de genomen maatregelen tot dusver succesvol zijn gebleken.” zegt Gedeputeerde Noël Lebens. “We proberen het niveau, dat we nu hebben bereikt, te handhaven.”

 

Vlottere betaling van rekeningen is mogelijk doordat de afhandeling in het Gouvernement is gestroomlijnd en door digitale verwerking van de facturenstroom. De Provincie betaalt jaarlijks honderden miljoen aan facturen en subsidies.

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

008/2012
Maastricht, 16 januari 2012
 

Provincie concentreert subsidie op grotere monumenten.

 
De Provincie Limburg concentreert zich dit jaar met subsidies voor de restauratie en instandhouding op grotere monumenten als kerken, kastelen, kloosters, boerderijen, molens en industrieel erfgoed.
 
Gedeputeerde Staten hebben gekozen voor een drieledige aanpak. Zij hebben de Nadere Subsidieregeling Monulisa 2012 vastgesteld, die het mogelijk maakt om voor de instandhouding van monumentale kerken provinciale steun te krijgen. Hiervoor is een bedrag van € 500.000,- beschikbaar.
 
Daarnaast is een bedrag van bijna € 1 miljoen euro beschikbaar voor de restauratie van de hierboven genoemde grotere monumenten. Voor de inzet van deze middelen worden programma’s ontwikkeld, die in 2012 en de daarna volgende jaren worden uitgevoerd.
Ten slotte zullen Gedeputeerde Staten in 2012 de samenwerking met gemeenten intensiveren om knelpunten op te lossen. De provincie is al samen met de gemeenten begonnen met een inventarisatie van de hiervoor in aanmerking komende monumenten. Ook hiervoor zijn middelen beschikbaar die over de hele coalitieperiode € 15 miljoen bedragen.
 
Dit bedrag hebben Provinciale Staten in november vorig jaar vrijgemaakt voor monumentenzorg omdat Limburg nog steeds een achterstand heeft als het om restauraties gaat. Die achterstand is in 2006 becijferd op € 75 miljoen. Die is weliswaar al flink gedaald tot € 36,2 miljoen, maar er zijn inmiddels ook weer nieuwe knelpunten bijgekomen.
 
" Door de Nadere Subsidieregeling Monulisa 2012 te concentreren op kerken zou men kunnen concluderen dat molens en kastelen worden getroffen door minder subsidie. Dit is echter niet de bedoeling, “ zegt gedeputeerde Noël Lebens. " We willen meer maatwerk leveren, de beschikbare middelen concentreren en daar inzetten waar het rendement het grootst is. Om die reden werken we aan programma's en zoeken we de samenwerking met gemeenten. Daar profiteren ook molens en kastelen van.”

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

005/2012 

Maastricht, 12 januari 2012

   

Start van het Chemelot Campus Consortium; 
miljoeneninvesteringen in Chemelot Campus en Maastricht Health Campus.

 

Campussen: de Zuid-Limburgse sleutels voor de toekomst.

 

De Provincie Limburg, Universiteit Maastricht en Maastricht UMC+ en DSM maken vaart met de versnelde ontwikkeling van de Chemelot Campus in Sittard-Geleen en de Maastricht Health Campus. Vandaag maakten zij bekend samen ruim 180 miljoen euro extra te investeren in onderzoeksfaciliteiten, een kapitaalfonds voor ondernemingen, een onderwijsprogramma en vastgoed. De Provincie Limburg neemt hiervan ruim 55 miljoen euro voor haar rekening. De voorstellen zijn deze week naar Provinciale Staten gestuurd ter goedkeuring.

 

De ontwikkeling van de campussen past in het kabinetsbeleid dat Zuidoost-Nederland moet omvormen tot Brainport 2020, een van de economische motoren van Nederland en nu al goed voor 55% van de patenten, 45% van de private R&D investeringen en 35% van de Nederlandse export. De Chemelot Campus is één van de zes campussen van nationaal belang.

 

De campussen in Zuid-Limburg zijn dé plek voor ondernemers en instellingen waar wordt gewerkt aan producten en toepassingen voor de toekomst. De wereld heeft behoefte aan nieuwe duurzame groene materialen, bijvoorbeeld gebaseerd op herwinbare grondstoffen. Mensen worden gelukkig steeds ouder en hebben daardoor steeds meer behoefte aan bijvoorbeeld nieuwe biomedische materialen. Twee belangrijke behoeftes van onze samenleving waarvoor de campussen oplossingen kunnen bieden.

 

Door open innovatie ontstaat spin-off, met nieuwe producten die sneller in de markt gezet kunnen worden. Op de campussen zullen nieuwe ondernemingen en dus nieuwe banen ontstaan. De campussen zijn ook de plek waar mensen worden opgeleid voor deze banen van de toekomst. Zij zijn een broedplaats van medische en (bio-)technologische innovatie. Om dat te bereiken zijn grote trekkers nodig. Bedrijven, kennisorganisaties en overheden die gezamenlijk geloven in de toekomst. Maar ook een goede omgeving met de juiste organisatorische randvoorwaarden en ruimte voor durfkapitaal. Juist daarom investeren overheid, onderwijs en bedrijfsleven in de ontwikkeling van de Chemelot Campus en Maastricht Health Campus. Het zijn de Limburgse ‘tickets to the future’. Hierdoor ontstaan de komende tien jaar 2100 nieuwe banen voor kenniswerkers en vele duizenden extra arbeidsplaatsen als gevolg van een toename van indirecte werkgelegenheid.

 

Vandaag zijn vier concrete plannen gepresenteerd: het Businessplan van de Chemelot Campus, de oprichting van het durfkapitaalfonds Limburg Ventures II, het programma Enabling Technologies en de versterking van Sciences aan de Universiteit Maastricht.

 

Structuurversterkend.

De campusontwikkelingen zijn geen doel op zich, ze dragen bij aan een excellent vestigingsklimaat en zijn daarmee structuurversterkend voor de Limburgse economie op het gebied van ontwikkeling en het in de markt zetten van nieuwe producten zoals biomaterialen.

 

Bijlagen:

Factsheets

1) Businessplan Chemelot Campus Consortium

2) Limburg Ventures II

3) Enabling Technologies

4) Versterking van Sciences aan de Universiteit Maastricht

Als iemand deze vier bijlagen of een of meerdere losse hiervan wil ontvangen, mail dan even naar pjtim@home.nl dan stuur ik ze U toe!

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

006/2012
Maastricht, 11 januari 2012
 
 

Aanvragen tegemoetkoming reiskosten voor MBO’ers die buiten Limburg studeren mogelijk tot 1 maart 2012.

 
De termijn om een tegemoetkoming in de reiskosten aan te vragen voor Limburgse MBO-scholieren, die aan scholen buiten de provincie studeren, is verlengd tot 1 maart 2012.
 
Gedeputeerde Antoine Janssen heeft dit besloten omdat de aanvraagtermijn in de laatste twee weken van december vorig jaar te kort is gebleken. “Een aantal MBO-scholieren, die buiten Limburg studeert, vroeg de reiskostenvergoeding pas na Nieuwjaarsdag aan en dreigde buiten de boot te vallen omdat de aanvraagtermijn was verlopen,“ zegt gedeputeerde Janssen.
 
MBO’ers, die buiten Limburg studeren zoals in Maaseik, Eindhoven of de regio Nijmegen/Arnhem, kunnen een aanvraagformulier vinden op de website van de Provincie Limburg (www.limburg.nl). Rechtstreeks is deze te vinden via onderstaande link:
http://www.limburg.nl/e_Loket/Subsidies/Actuele_subsidieregelingen/Verkeer_en_Vervoer
 
Tot nu toe hebben ruim tweeduizend MBO’ers, die buiten de provincie studeren, een aanvraag ingediend voor een reiskostenvergoeding. 
De regeling geldt voor de schooljaren 2011-2012 en 2012-2013.
 
Naar schatting krijgen in totaal 7000 Limburgse MBO-studenten een tegemoetkoming in de reiskosten voor openbaar vervoer van de Provincie Limburg. 
Voor de Limburgse MBO’ers, die aan een school ín de provincie Limburg studeren, wordt de regeling namens de Provincie uitgevoerd door de Regionale Opleidings Centra (ROC). Studenten aan de Limburgse ROC's hebben van hun eigen ROC al een aanmeldingsformulier ontvangen en geretourneerd voor
1 januari 2012.

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

004/2011
Maastricht, 10 januari 2012
 
Behoud bestaand traject Weert-Roermond met oplossing knelpunten.
 

Provincie maakt keuze voor tracé N280-West.

 
Na een uitgebreide periode van bestudering van zeven oplossingsrichtingen voor de ontwikkeling van de N280-West hebben Gedeputeerde Staten vandaag besloten om oplossingsrichting 2 uit de studie als voorkeursoplossingsrichting voor te gaan leggen aan Provinciale Staten. Deze oplossingsrichting gaat uit van het behoud van het huidige tracé van de N280-West, waarbij de knelpunten zoals bij Baexem worden opgelost. Bij de verdere uitwerking worden tevens elementen uit twee andere onderzochte oplossingsrichtingen meegenomen. Deze aangevulde versie van oplossingsrichting 2 wordt ‘oplossingsrichting 2+’ genoemd.
 
In samenwerking met de Midden-Limburgse gemeenten heeft de Provincie voor zeven oplossingsrichtingen de effecten voor milieu, verkeer en economie in beeld gebracht. Ook zijn de kostenramingen van deze oplossingsrichtingen opgesteld. Al deze informatie is verwerkt in een afwegingsdocument voor de N280-West, dat in het najaar van 2011 ter inzage heeft gelegen. In totaal zijn er 78 zienswijzen ingediend. Daarnaast zijn er informatieavonden gehouden en zijn er adviezen ingewonnen, zoals bij de Commissie voor de m.e.r.. Dit alles bij elkaar heeft geleid tot een keuze voor oplossingsrichting 2.
 
Oplossingsrichting 2+
Uit de onderzoeken en zienswijzen blijkt dat er nog een aantal punten is, waarmee bij de verdere ontwikkeling van de N280-West rekening gehouden kan worden. Deze punten, die uit de andere oplossingsrichtingen (met name 3 en 5) naar voren zijn gekomen, worden toegevoegd aan oplossingsrichting 2. Deze uitbreiding van oplossingsrichting 2 wordt ‘2+’ genoemd. Zo zal worden onderzocht in hoeverre het mogelijk is om internationaal (doorgaand) vrachtverkeer zo veel mogelijk over het Midden-Limburgse snelwegennet te geleiden. Daarnaast zullen bij Baexem meerdere oplossingen worden onderzocht.
 
Uitwerking
“Met de keuze voor oplossingsrichting 2 wordt de discussie afgerond over welk tracé het beste is,” aldus gedeputeerde Patrick van der Broeck. “Ik ben blij dat nu de volgende fase aanbreekt, waarin wordt gekeken hoe dit traject het beste kan worden ingericht. Met de aanvullende elementen uit de andere oplossingsrichtingen maken we van oplossingsrichting 2 een plusvariant die een goede basis vormt voor verdere ontwikkeling van de regio Midden-Limburg.” Net zoals bij de totstandkoming van de keuze voor het tracé wordt ook bij de verdere uitwerking van oplossingsrichting 2+ gebruik gemaakt van de inspraak van belanghebbenden. Er is inmiddels een werkgroep stakeholders N280-West ingesteld waarin onder meer de dorpsraden, werkgeversorganisatie LWV, en natuur- en milieuorganisaties zijn vertegenwoordigd. Van der Broeck: “Het is belangrijk om samen te komen tot een goede inrichting voor de N280-West. Het gaat immers niet alleen om asfalt, maar ook om een ontsluiting die goed is voor de gebiedsontwikkeling van dit stuk Midden-Limburg.“
 
Oplossing
Indien Provinciale Staten op 8 juni 2012 instemmen met de keuze voor de aanpak van de N280-West ligt de toekomst van de N280-West dus op het bestaande tracé en worden er oplossingen bedacht voor de knelpunten op het huidige tracé. De punten van aandacht daarbij zijn:
 • aandacht voor het doorgaande (vracht)verkeer;
 • een zorgvuldige inpassing om de effecten op landbouw, landschap en aangrenzende kernen zo beperkt mogelijk te houden;
 • een duurzaam veilige oplossing voor landbouw- en fietsverkeer, oversteekplaatsen en dwarsverbindingen;
 • de N280-West zorgvuldig inpassen bij Baexem met het oog op leefbaarheid en de bescherming van natuurwaarden;
 • eventuele aanleg van parallelstructuren;
 • aandacht voor de N280-West binnen de bebouwde kom van Weert;
 • de in de zienswijzen genoemde knelpunten met betrekking tot oplossingsrichting 2 en mogelijke oplossingen daarvoor;
 • aandachtspunten en aanbevelingen in het toetsingsadvies van de Commissie m.e.r. .

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

001/2012
Maastricht, 5 januari 2012
 
 

2600 Limburgse scholieren doen mee aan IRun2BFit

 
2600 jeugdigen in de leeftijd van 12 tot en met 15 jaar op acht Limburgse scholen doen dit jaar mee aan het project IRun2BFit. Dat is een lesprogramma van tien weken om inactieve scholieren op middelbare scholen op een eigentijdse manier aan het bewegen te krijgen. 
De Provincie Limburg is mede-financier van dit project.
 
Jeugdigen zitten vaak te veel en doen niks aan sport. Ook stoppen ze vaak met georganiseerde sporten als ze naar de middelbare school gaan. Om die reden is het programma IRun2BFit ontwikkeld, vrij vertaald: Ik ren om fit te zijn. “Het leert deze kinderen op een trendy wijze dat het juist leuk is om te sporten waardoor ze vanzelf fitter en gezonder worden,” zegt sportgedeputeerde Theo Krebber.
Het programma van ‘leren en doen’ is een vakoverstijgend lesprogramma van tien weken. De basis wordt gelegd in de lessen biologie, lichamelijke opvoeding, maar ook bij wiskunde, expressievakken, muziek en Nederlands. Het is een kant en klaar programma waarmee docenten en leerlingen direct aan de slag kunnen. Zo wordt tijdens de lessen onder andere duidelijk gemaakt wat er tijdens het sporten gebeurt met het hart, de longen en zintuigen.
 
De praktijk bestaat uit hardlopen waaraan iedereen gemakkelijk kan meedoen. De kinderen krijgen allemaal een eigen hartslagmeter waarmee ze het effect van hun inspanningen direct kunnen zien. De trainingen monden uit in sportieve en gezellige finale waarin ze een duurloop maken van vijf kilometer.
Acht scholen hebben zich inmiddels aangemeld: het Valuas College in Venlo, het Blariacum College in Blerick, Scholengemeenschap Ursula in Horn, het Bisschoppelijk College Schöndeln in Roermond, Porta Mosa College en het VMBO Porta Mosana in Maastricht, het Emma College en het Grotius College in Heerlen. De stichting IRun2BFit, de deelnemende onderwijsinstellingen, gemeenten en plaatselijke atletiekverenigingen begeleiden het lesprogramma. De verwachting is dat een behoorlijk aantal kinderen na deelname lid wordt van een atletiekvereniging.
 
De kosten per jongere bedragen € 30,- per jaar. Het project duurt drie jaar. De Provincie draagt € 63.000,- bij in de kosten. De rest wordt door scholen, gemeenten en andere sponsoren betaald. In de afgelopen jaren hebben al 19.000 jongeren in andere provincies deelgenomen aan dit programma. Onderzoek heeft aangetoond dat IRun2BFit effect heeft. Deelname leidt tot een betere fitheid van jongeren. Bovendien blijft 35 procent van de deelnemers ook daarna sporten

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

218/2011
Maastricht, 20 december 2011
 
 

Provinciale Sportprijs Limburg 2011 uitgereikt.

 
In de Stadsschouwburg in Sittard werd tijdens een feestelijke Nacht van de Limburgse Sport op zondag 18 december de Provinciale Sportprijs Limburg 2011 uitgereikt.
Zwemmer Joeri Verlinden uit Melick  is Limburgs Sportman van het jaar geworden. Hockeyster Maartje Paumen uit Geleen werd sportvrouw van het Jaar.
Sportploeg van het Jaar werd volleybalvereniging VC Weert. De Weertse volleybaldames wonnen zowel de beker, het kampioenschap als de supercup.
Demi Schuurs werd verkozen tot talent van het jaar. De tennisster uit Nieuwstadt speelde vier grand slamfinales afgelopen jaar.
Tennister Sharon Walraven uit Schaesberg won opnieuw de prijs voor de beste sporter met een beperking. Zij kreeg de prijs uitgereikt door sportgedeputeerde Theo Krebber.

Er waren vijftien sporters en sportploegen genomineerd voor de Provinciale Sportprijs Limburg, die dit jaar voor de 22-ste keer werd uitgereikt.
De Nacht van de Limburgse Sport is een gezamenlijk initiatief van de Provincie Limburg, Topsport Limburg, het Huis voor de Sport Limburg, L1 Radio & Televisie, het Limburgs Dagblad en Dagblad de Limburger. De winnaars werden gekozen door een vakjury en het Limburgse publiek.
 
Dezelfde avond werd ook de zogeheten bestuursovereenkomst Regeling Trainingscentra Sportzone Limburg ondertekend door de Provincie Limburg, de gemeenten Beek, Schinnen, Sittard-Geleen en Stein. Met deze regeling is tot 2014 een deel van de financiële exploitatie van de trainingscentra geregeld.

Fotobijschrift: De winnaars van de Provinciale Sportprijs Limburg 2011.

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

217/2011
Maastricht, 20 december 2011

Floriade geeft Innovatoren vliegende start.

 
Dinsdag 20 december overhandigde Felix van Baal, directeur BAM Utiliteitsbouw regio Eindhoven, de sleutel van de Innovatoren officieel aan Mark Verheijen, gedeputeerde Economische Zaken en Financiën van de Provincie Limburg. De huurders van de Innovatoren kregen op hun beurt symbolisch de sleutel overhandigd door Mark Verheijen.  Mark Verheijen: “Bij oplevering is ruim 95% van de Innovatoren voor de duur van de Floriade verhuurd. 
Voor de periode na de Floriade is momenteel 65% verhuurd. Een tussenstand waar we zeer tevreden mee zijn.”
 
Mark Verheijen ziet de Floriade als vliegwiel voor de verdere spin-off: “Tijdens de Floriade is de Innovatoren vooral een hotspot voor het bedrijfsleven. Hier komen de Innovatoren op het gebied van agro-food, logistiek, lifescience en chemie samen en kunnen er nieuwe ideeën en initiatieven ontstaan. Dat zal ook zijn effect hebben op de verhuur van de ruimten na de Floriade. De Innovatoren is het symbool en fysieke centrum van Greenport Venlo en de ontmoetingsplaats van het bedrijfsleven“.
 
Bouwduur
Na een bouwperiode van 17 maanden heeft BAM Utiliteitsbouw op 20 december de Innovatoren aan de Sint Jansweg 15 te Venlo opgeleverd aan de opdrachtgever Provincie Limburg. Het provinciebestuur heeft het besluit tot bouwen in december 2009 genomen, waarna de bouw op 20 juli 2010 is gestart.
 
Duurzaam en energiezuinig
De Innovatoren is een duurzaam en energiezuinig gebouw, gebouwd met innovatieve bouwtechnieken. Het gebouw wordt verwarmd en gekoeld door een samen met Villa Flora ontworpen en gebouwde warmte-koudeopslag (WKO). Een systeem dat gebruik maakt van een constante grondwatertemperatuur.
De ruimten zijn in samenspraak met de huurders ingericht met uniforme hoogwaardige materialen (duurzaam en onderhoudsarm). Het vergadercentrum op de 3e etage wordt ingericht met hoogwaardig cradle-to-cradle meubilair en de modernste presentatietechnieken. Dat is gebeurd door de Venlose interieurontwerper Peter Kerkhofs en de Venlose onderneming HME, Herman Miller Ergonomics, die het interieur ter beschikking stelt en de ruimtes samen met de Provincie gaat exploiteren. Het bedrijf Facility Support uit Venlo gaat de Innovatoren gedurende de Floriade beheren (schoonmaak en beveiliging). Het bedrijf is mede geselecteerd vanwege het gebruik van duurzame gebruiksgoederen bij het beheer.  
 
Partners/huurders Innovatoren tijdens de Floriade
16e etage Tentoonstellingsruimte Combined Innovative Art
10e etage Business to Business
Living Nature Lounge
Development Company Greenport Venlo
i.s.m. Floriade, Regio Venlo en Provincie
9e etage Kantoor
Living Nature Lounge
Development Company Greenport Venlo
i.s.m. Floriade, Regio Venlo en Provincie
8e etage Kantoor Development Company Greenport Venlo
7e etage Kantoren - Via Schakel in werk,
- Soios
- Baat Accountants
- Asian Full Service center
6e etage Kantoren - C2C expolab
- Eijdems Internet
- Holland Innovative
- Ricochet Raywavers
5e etage Kantoor, vergader- en perscentrum Floriade
4e etage Kantoren - Stichting Greenport Venlo
- Regio Venlo
- Greenpark
- Innovation Center Greenport Venlo
- Greenbrains
3e etage Vergadercentrum
Kantoorruimtes
- vergadercentrum
- flexwerkplekken Provincie Limburg
- kantoorruimte in onderhandeling
2e etage Innovatieve beursvloer TU Delft
1e etage Auditorium -
Voor symposia tot ca. 225 personen
Floriade
Begane Grond Limburg Paviljoen Provincie Limburg
  Atrium- ontvangst en entreeruimte voor alle Floriade- en Congresbezoekers Floriade
  Restaurant Floriade/Sodexo
 
Na afloop van de Floriade zullen de door de Floriade gebruikte ruimten als volgt worden gebruikt. De 5e verdieping wordt verhuurd aan diverse huurders. Het auditorium krijgt na de Floriade een andere bestemming, of wordt omgebouwd tot te verhuren kantoorruimten. Het Atrium doet na de Floriade dienst als entree van de Innovatoren en ontmoetingsplaats voor (boven)regionale bijeenkomsten. Het horecadeel wordt gebruikt om de huurders van de Innovatoren na de Floriade te cateren.
 
Facts & Figures
 • Het gebouw telt in totaal 12 verdiepingen.
 • Het gebouw is 70 meter hoog.
 • Er is ca. 5500 m2 kantoor van de begane grond tot de 10e etage.
 • Op de 16e etage (boven de arcade) is een tentoonstellingsruimte van 200 m2.
 • De begane grond (het Atrium) is ca. 1000 m2 en heeft een onderkelderde horecaruimte van ca. 250 m2.
 • Het gebouw is een ontwerp van Rijksbouwmeester Jo Coenen.
 • De eerste huurder van de Innovatoren was het bedrijf ‘Holland Innovative’.
 • De oplevering heeft binnen de contractuele termijn plaatsgevonden.
 • De bouw is (ruim) binnen het budget gebleven.

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

216/2011
Maastricht, 15 december 2011.
 

Leefbaarheid en veiligheid.

 

Provincie gaat ‘Preventie Project’ ondersteunen.

 
In strijd tegen het toenemend aantal woninginbraken en -overvallen in Limburg gaat vanaf januari 2012 het Provinciaal Veiligheidsproject van start. Dit betreft een integrale aanpak preventie woninginbraken en -overvallen en verhoging van de aangifte- en meldingsbereidheid. De Provincie gaat dit project financieel ondersteunen.
 
Het Politie Preventie Team (PPT) van de Stichting Veiligheid Adviezen Keurmerk (VAK),
Stichting Meld Misdaad Anoniem, diverse Limburgse gemeenten en woningcoöperaties gaan gezamenlijk de strijd aan tegen de toenemende woninginbraken en -overvallen. De uitvoering van het project is in handen van beide genoemde stichtingen. Op korte termijn gaan de Limburgse gemeenten en woningcoöperaties hierover geïnformeerd worden.
Dit drie jaar durend project is een vervolg en uitbreiding op de succesvolle pilot die eerder dit jaar in 15 Limburgse wijken werd uitgevoerd. In dat project werden in 1250 woningen kierstandhouders geplaatst en advies gegeven over preventie woninginbraken.
 
Met name bij alleenstaanden, eenoudergezinnen en senioren veroorzaken deze misdrijven een hoge mate van onveiligheidsgevoelens. Stichting Meld Misdaad Anoniem (M) gaat gedurende het project informatie en advisering geven om op die manier drempels weg te nemen en de aangiftebereidheid te stimuleren. Stichting M is dé plek in Nederland waar de mensen anoniem blijven, beschermt en het vertrouwen geeft dat melden zin heeft. Zo hoopt de politie meer cruciale informatie te krijgen en delicten op te lossen.
 
Gedeputeerde Staten hebben besloten hiervoor een eenmalige subsidie van € 942.212,- aan de beide stichtingen te verstrekken, verspreid over de komende drie jaren.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

214/2011
Maastricht, 15 december 2011.
 

Eenvoudiger regels voor teeltondersteunende voorzieningen.

 
Er zijn nieuwe regels voor land- en tuinbouwers om zogenaamde teeltondersteunende voorzieningen te kunnen treffen. Het gaat hierbij om alle maatregelen die te maken hebben met de bescherming en de optimale groei van gewassen. “De nieuwe regels zijn opgesteld omdat de Provincie zich minder bemoeit met de vergunningverlening. Deze gaat vooral over naar gemeenten,” aldus gedeputeerde Patrick van der Broeck, “De regels zijn dan ook vereenvoudigd en geven meer ruimte aan gemeenten om deze op maat toe te passen.”
 
Een voorbeeld van een teeltondersteunende voorziening is bijvoorbeeld een aardbeienteler die zijn aardbeienplantjes met plastic overkapt en ze anderhalve meter boven de grond op stellingen laat groeien. Het plastic beschermt onder andere tegen hagel en vorst en houdt de plantjes warmer, waardoor ze sneller groeien en de aardbeien eerder rijp zijn. Een voordeel van de stelling is ook dat de aardbeien makkelijker te plukken zijn. Zo heeft ieder gewas wel zijn eigen teeltondersteunende voorziening. “Dankzij deze voorzieningen kan de land- en tuinbouwer duurzaam en concurrerend ondernemen”, zegt Van der Broeck, “en dat is goed voor de portemonnee en de werkgelegenheid.”
 
Er is ook een uitzondering in het nieuwe beleid. De Provincie sluit de plaatsing van teeltondersteunende voorzieningen uit binnen de ecologisch en landschappelijk meest kwetsbare gebieden in Limburg. De nieuwe regels staan in de beleidsregel teeltondersteunende voorzieningen 2011.
Deze is te vinden op: limburg.nl/Beleid/Ruimtelijke_Ontwikkeling_en_Volkshuisvesting/Ruimtelijke_procedures/Handreiking_RO/Teeltondersteunende_voorzieningen

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

212/2011
Maastricht, 14 december 2011
 

Reiskostenregeling MBO scholieren van start.

 
Door de ondertekening van een overeenkomst hebben Jos Jongen (bestuurslid ArcusCollege) namens de ROC’s en gedeputeerde Antoine Janssen namens de Provincie het officële startsein gegeven voor de reiskostenregeling minderjarige MBO scholieren.

 
In de overeenkomst wordt geregeld dat de ROC’s de uitvoering van de regeling op zich nemen. Zij doen dit voor de minderjarige leerlingen die in Limburg wonen en in Limburg een voltijds Beroeps Opleidende Leerweg (BOL) volgen. 
Het gaat hierbij in totaal om 7000 studenten.
"Ik ben verheugd dat de regeling nu officieel van start kan gaan en een hiaat in de tegemoetkoming van OV-kosten voor minderjarige studenten wordt opgeheven. Deze past in de lijn uit 'Meer Limburg, minder overheid' om tot een kleinere overheid te komen en meer samenwerking te zoeken met maatschappelijke partners," aldus gedeputeerde Antoine Janssen.
 
Voor de leerlingen die in Limburg wonen maar buiten Limburg een BOL-opleiding volgen wordt de regeling door de Provincie zelf uitgevoerd. Hierbij gaat het om ongeveer 2500 studenten, vooral van de Regionale Opleidingscentra (ROC’s) in Eindhoven en Nijmegen, die nu ook van de uitgebreide regeling meeprofiteren. De regeling is geldig gedurende de schooljaren 2011 – 2012 en 2012 – 2013. De reiskostenvergoeding voor MBO’ers is in principe de komende twee jaar op proef. 
Daarna wordt de regeling geëvalueerd.
 
In totaal gaat de nieuwe regeling de komende twee jaar 7,7 miljoen euro kosten. Daarvan gaat 500.000 euro naar MBO’ers die over de provinciegrens studeren.
De regeling moet na de kerst van dit jaar ingaan. Voltijdstudenten krijgen per jaar tien maanden een uitkering gebaseerd op een gemiddelde van achttien lesdagen per maand.
 
Meer informatie over de regeling kan men vinden op onderstaan de link:
http://www.limburg.nl/e_Loket/Subsidies/Actuele_subsidieregelingen/Verkeer_en_Vervoer

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 
211/2011
Maastricht, 14 december 2011.
 
 

Regeling verlengd tot 1 juli 2012.

 

Tot € 1.000,- subsidie op zonnepanelen.

 
Als particulier kunt u voor uw eigen woning tot 30% subsidie krijgen op de aankoop- en installatie van zonnepanelen. Deze subsidie kan oplopen tot maximaal € 1.000,-. 
De Provincie heeft besloten de huidige subsidieregeling te verlengen tot uiterlijk 1 juli 2012.
 
Met een gemiddelde levensduur van 30 jaar, de sterk gedaalde prijzen van zonnepanelen en de stijgende energieprijzen is volgens sommigen het moment waarop zonne-energie goedkoper wordt dan de conventionele energie al bereikt voor particuliere energiegebruikers. In ieder geval zijn velen het er over eens dat dit moment niet lang op zich laat wachten. “De Provincie stimuleert particulieren om nu zonnepanelen te plaatsen op hun eigen woning”, zegt gedeputeerde Patrick van der Broeck, “deze subsidie helpt mensen bij hun investering om duurzaam in hun eigen energiebehoefte te voorzien.”
 
De subsidie moet u aanvragen voordat u overgaat tot de aanschaf van de panelen. Let op: voor de subsidie geldt ‘zolang de voorraad strekt’. Dat betekent dat wanneer de subsidiepot leeg is, u geen subsidie meer kunt krijgen, ook al is het nog geen juli en zou u er wel voor in aanmerking komen. Voor meer informatie, de voorwaarden en het aanvraagformulier kunt u terecht op: limburg.nl/subsidies  onder het kopje actuele subsidieregelingen.
 
Meer mogelijkheden om energie te besparen en uw energierekening te verlagen vindt u op www.energielastenverlager.nl en www.energiebesparingsverkenner.nl .
Op www.energiesubsidiewijzer.nl  staat bovendien een overzicht van de actueel beschikbare subsidies. Kijk ook eens op www.wattmooi.nl

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

209/2011
Maastricht, 14 december 2011.
 

Financieel toezicht gemeenten 2012.

 

Geen enkele gemeente onder preventief toezicht.

 
Zonder grote nieuwe bezuinigingen of belastingverhogingen is het de Limburgse gemeenten gelukt hun begroting 2012 in evenwicht te brengen. Wel is er nog grote onduidelijkheid over de omvang van een aantal bezuinigingen door het Rijk op uitkeringen aan de gemeenten. Gemeenten hebben hier in de huishoudboekjes nog maar beperkt rekening mee gehouden. Na 2012 kan de financiële situatie dan ook nog fors verslechteren. Gedeputeerde Staten (GS) hebben de begrotingen 2012 van alle Limburgse gemeenten onder het lichte, repressieve toezicht geplaatst.
 
Eigen verantwoordelijkheid:
Gedeputeerde Mark Verheijen (Financiën) licht de uitkomst toe: ”Het nieuws wordt nu constant gedomineerd door de eurocrisis, maar de begrotingen 2012 van de gemeenten zijn daar niet door geraakt. We zien dat gemeenten vorig jaar erg somber zijn geweest bij het ramen van de algemene uitkering. Daar was toen ook alle reden toe. Maar dat valt nu erg mee en dan begin je als gemeente de raming met een flinke plus. Ook levert de afronding van de verkoop van de Essent-aandelen gemeenten op dit moment nog extra middelen op. En omdat de gemeenten nog niet weten wat zij moeten ramen voor een aantal Rijksbezuinigingen ná 2012, valt de financiële uitkomst op dit moment eigenlijk best wel mee. Maar iedereen weet zeker dát die bezuinigingen er gaan komen. Dus gemeenten staan de komende jaren nog voor grote ombuigingen om hun begroting sluitend te houden. Als toezichthouder is het mijn taak om te beoordelen of de gemeenten dat doen. En als ze dat niet of onvoldoende doen, zal ik dat zo nodig afdwingen. Maar ik ga ervan uit dat de gemeenten zelf deze verantwoordelijkheid oppakken en er geen gemeenten onder preventief toezicht hoeven te worden gesteld. Ik ben ook blij dat er nu geen enkele Limburgse gemeente preventief toezicht heeft gekregen.”
 
Rijksbezuinigingen:
Bij de begroting 2010 en 2011 verkeerden de gemeenten in grote onzekerheid over wat met hun algemene uitkering vanaf 2012 zou gaan gebeuren. Daar is nu weer zicht op en dat valt best mee. Maar bij de begroting 2012 is de vraag wat de bezuinigingen van het Rijk op de sociale werkvoorziening en op de nieuwe taken jeugdzorg en AWBZ-begeleiding voor de gemeenten gaan betekenen. Dat gaat met name na 2012 spelen.
Gemeenten moeten zelf bepalen hoe zij met deze onzekerheid omgaan. In veel gevallen hebben gemeenten er wel bedragen voor geraamd, maar de verwachting is dat gemeenten de komende jaren verder moeten bezuinigen om hun begroting in evenwicht te houden.
 
Risico’s bij actief grondbeleid:
Het risico bij de grondexploitaties speelt met name bij gemeenten die een actief grondbeleid voeren. Dat zijn er in Limburg nog maar weinig. GS vinden dat deze gemeenten voldoende alert de ontwikkelingen volgen, hun calculaties actualiseren en dan zo nodig acties ondernemen. Dat hebben ze tot nu toe ook gedaan door geld opzij te zetten voor verliezen bij grondexploitaties en door de waarde van de gronden te verlagen. Het risico is dat op enig moment het grondbedrijf van een gemeente geen reserves meer heeft om deze acties financieel te dekken en dat dan vanuit de begroting van de gemeente financiële bijdragen moeten komen.
 
Jaarlijks onderzoek:
Dit zijn de belangrijkste resultaten en conclusies uit de onderzoeken van de begrotingen 2012 en de meerjarenramingen 2013-2015 van de Limburgse gemeenten. GS voeren deze onderzoeken jaarlijks uit om te bepalen of begrotingen al dan niet onder het strengere, preventieve toezicht moeten komen te staan. Repressief toezicht is volgens de Gemeentewet de regel en houdt in dat de Provincie bij de uitvoering van de begroting en begrotingswijzigingen geen rol meer heeft. Preventief toezicht is de uitzondering. In die situatie moeten de begroting en begrotingswijzigingen eerst door de Provincie als toezichthouder worden goedgekeurd alvorens de gemeente deze mag gaan uitvoeren. GS hebben de begrotingen 2012 van alle Limburgse gemeenten onder het lichte, repressieve toezicht geplaatst.

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

208/2011
Maastricht, 13 december 2011.
 

Breed draagvlak voor Buitenring.

 
Het college van Gedeputeerde Staten staat nog steeds en onverkort achter de aanleg van de Buitenring Parkstad Limburg. Tijdens het bestuurlijk overleg dat portefeuillehouder Antoine Janssen gisteren heeft gevoerd met de regio (Parkstad Limburg en de betrokken gemeenten) heeft ook de regio eenduidig haar steun voor de Buitenring uitgesproken.
 
Het college heeft zich vandaag beraden naar aanleiding van de uitspraak van de Raad van State inzake de Buitenring Parkstad Limburg. Gezamenlijk wordt gewerkt aan een voortvarend en tegelijkertijd zeer zorgvuldig vervolgtraject om te komen tot vaststelling van een nieuw Inpassingsplan Buitenring Parkstad Limburg door Provinciale Staten. Daarbij verlenen de betrokken gemeenten alle medewerking om deze voortvarendheid en zorgvuldigheid te kunnen betrachten.
 
De Provincie neemt, met volledige medewerking van de regio, de verantwoordelijkheid om het probleem van de stikstofreductie effectief op te lossen. Daarbij zullen de noodzakelijke stappen en besluiten genomen worden om met een minimum aan vertraging en kosten alsnog over te kunnen gaan tot de realisatie van de Buitenring. Lopende processen, zoals voorbereidingswerkzaamheden op basis van het vigerende bestemmingsplan, natuurcompensatie conform afspraak met de natuurorganisaties, lopende vergunningaanvragen voor natuurcompensatie en het proces om te komen tot werkafspraken met gemeenten, vinden gewoon doorgang.

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

206/2011
Maastricht, 12 december 2011
 

Iets vaker geluid in stiltegebieden

 
Ondernemers in stiltegebieden krijgen meer mogelijkheden om activiteiten te organiseren. De Provincie heeft regels vastgesteld waaraan een aanvraag om een activiteit te organiseren in een stiltegebied moet voldoen. “Dankzij deze regels wordt er meer mogelijk, tot nu toe hebben ondernemers weinig tot geen ruimte gehad om eens iets extra’s te doen”, zegt gedeputeerde Patrick van der Broek. “De regels blijven echter streng, het gaat immers om een stiltegebied.”
 
In Limburg zijn er 31 stiltegebieden. Dit zijn rustige en geluidarme gebieden, belangrijk voor de rustzoekende mens en voor dieren die weinig verstoring kunnen verdragen. De meeste luidruchtige activiteiten zijn in die gebieden verboden. Volgens de nieuwe regels kunnen ondernemers van toeristisch recreatieve accommodaties en horecabedrijven uit stiltegebieden maximaal 3 dagen per jaar een ontheffing krijgen. In andere gevallen kan per stiltegebied eenmaal per jaar een ontheffing worden verkregen, maar alleen als er geen alternatieve locatie mogelijk is. Aan het geluidsniveau en hoe lang de activiteit mag duren, zijn strikte regels verbonden.
 
De regels staan in het toetsingskader stiltegebieden. Ontheffingen kunnen worden aangevraagd bij de afdeling vergunningen van de Provincie (043) 389 76 49.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

039/2011
Maastricht, 12 december 2011
 
Betreft:
 
Ondertekening convenant Reiskosten vergoeding minderjarige MBO scholieren
 
Datum/tijd:
 
woensdag 14 december 2011, 15.00 uur
Locatie:
 
Arcuscollege locatie Benzenraderweg 1, Heerlen
 
Geachte redactie,
Woensdag 14 december 2011 zullen bestuurder Jos Jongen (Arcus College) en gedeputeerde Antoine Janssen het convenant ondertekenen, waarin de reiskostenregeling voor minderjarige MBO scholieren geregeld en officieel bekrachtigd wordt.
 
Daarna zullen leerlingen een ingevuld aanvraagformulier aan de heer Jongen overhandigen, waarmee de procedure in gang wordt gezet tot de tegemoetkoming in de reiskosten.
 
U bent van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn om daar verslag van te kunnen doen. Na het officiële deel bestaat de gelegenheid voor een fotomoment en het stellen van vragen.
 
Met vriendelijke groet,
John Clermonts
communicatieadviseur.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

203/2011
Maastricht, 8 december 2011
 

De negende week van de Limburgtour van Gouverneur Theo Bovens brengt hem naar de gemeente Nuth.

 
De Limburgtour is bedoeld om hernieuwd kennis te maken met Limburg. In zijn installatierede op 7 oktober bij zijn aantreden als de nieuwe Commissaris van de Koningin zei de heer Bovens daar over: ”Ik heb besloten niet traditiegetrouw te starten in de hoofdstad, maar in Venlo, in Noord- Limburg. Vóór carnaval wil ik in 33 gemeenten kennis vergaren over wat de Limburgers beweegt. Kennis maken met de mensen, hun zorgen vernemen, hun passies en trots horen. Ik wil de ziel van elke gemeenschap kunnen vatten. Leer mij de Limburgers kennen!”.
 
Het bezoek aan Nuth is het laatste in het kader van de Limburgtour van dit jaar. Voor de volgende week stond aanvankelijk ook een bezoek aan de gemeente Heerlen op het programma. Vanwege de situatie rond ‘t Loon is in overleg met de gemeente besloten dit bezoek te verplaatsen naar begin volgend jaar.
Na het bezoek aan Nuth pakt de heer Bovens zijn Limburgtour in 2012 weer op in de tweede week van januari weer op met bezoeken aan Voerendaal, Simpelveld en Kerkrade.
 
De programma’s voor de bezoeken zijn gemaakt op voorstel van de gemeenten.
 
Het programma ziet er als volgt uit:
 
Woensdag 14 december 2011
 
16.00 – 17.00 uur        Kennismaking en overleg met het college van Burgemeester en Wethouders
        Locatie: Gemeentehuis, Deweverplein 1, Nuth
 
17.00 – 18.00 uur            Kennismaking gemeenteraad
        Locatie: Gemeentehuis, Deweverplein 1, Nuth
 
18.30 – 21.00 uur           Locatiebezoek Brede School Schimmert
                                       (basisschool, gymzaal, peuteropvang, bibliotheek, Jong Nederland)
                                        Lokatie: St. Remigiusstraat 1A, Schimmert. 
 
Het bezoek aan Nuth wordt voortgezet op donderdag 15 december:
 
08.00 – 09.00 uur        Overleg met ondernemers
        Locatie: Pingerhoeve, Pingherweg 11, Nuth
 
09.30 – 10.30 uur        Bezoek aan Zorgboerderij Ravensbosch
        Locatie: Ravensboschstraat 59, Hulsberg 
 
10.45 uur                        Einde bezoek ter plaatse van het archeologisch punt Steenland
        Locatie: hoek Diepstraat/Provincialeweg tussen Schimmert en
        Arensgenhout.       
 
Over zijn ervaringen zal de heer Bovens twitteren (twitter.com/TheoBovens) en verslag doen op zijn weblog (www.limburg.nl).

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

202/2011
Maastricht, 7 december 2011
 
Na uitspraak Raad van State inzake Buitenring
 

Snel om tafel voor betere bereikbaarheid met 
Buitenring Parkstad Limburg.

 
Woensdag 7 december 2011 heeft de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State het Provinciaal InpassingsPlan voor de aanleg van de Buitenring Parkstad Limburg vernietigd. Volgens de Raad van State heeft de Provincie onvoldoende inzicht gegeven in de gevolgen van stikstofuitstoot voor de Natura 2000 gebieden Brunssummerheide en Geleenbeekdal.
 
De Raad van State heeft geoordeeld dat de Provincie op goede gronden ondermeer heeft aangetoond dat:
- nut en noodzaak zijn aangetoond,
- de verkeersveiligheid en leefbaarheid toenemen, en
- afdoende rekening is gehouden met de geluidsaspecten en luchtkwaliteit.
 
Gedeputeerde Antoine Janssen: "Deze uitspraak had ik niet verwacht. Wel zie ik kansen om de aanleg van de weg alsnog te realiseren. Het plan hoeft slechts op één onderdeel beter onderbouwd te worden. De Raad van State heeft hiervoor in de uitspraak een handreiking gedaan."
 
De Provincie, Stadsregio Parkstad Limburg, Natuurmonumenten en Milieufederatie gaan snel met elkaar om tafel om het stikstofprobleem met elkaar te delen en naar afdoende oplossingen te zoeken. De Stadsregio en de Provincie benadrukken dat een betere bereikbaarheid van de regio van groot belang is en blijft voor de leefbaarheid en de economische ontwikkeling van de Parkstadgemeenten.
 
Portefeuillehouder Eric Geurts van Parkstad Limburg benadrukt dat vaart houden in het proces belangrijk is: “We zetten in op economische structuurversterking en zien daarvan ook de eerste resultaten. De groei van de toeristische sector is een goed voorbeeld, maar over de hele linie zien we aan de cijfers (groei werkgelegenheid, bedrijfsvestigingen) dat Parkstad inloopt. De Buitenring zorgt ervoor dat we die opgaande lijn kunnen vasthouden en versterken.”

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

201/2011
Maastricht, 7 december 2011,
 

Limburg trekt duurzame productie in Europa.

 
Diverse Europese overheden laten vandaag in Maastricht en morgen in Brussel zien welke producten en diensten in hun regio ontwikkeld zijn volgens het zogeheten cradle to cradle (C2C) uitgangspunt, namelijk dat alle gebruikte materialen na hun levensduur opnieuw als hoogwaardige grondstof worden gebruikt.
 
De Provincie Limburg is sinds 2007 trekker van dit principe en draagt dit ook uit. Op verzoek van de Europese Unie heeft Limburg een Europees netwerk opgebouwd om goede voorbeelden van deze bijzondere vorm van duurzaam produceren op te sporen en te bezien of zulke voorbeelden van elders in de eigen regio kunnen worden toegepast. “Ook in onze eigen provincie werken al tal van bedrijven en instellingen volgens dit principe,” zegt gedeputeerde Patrick van der Broeck. “Het levert vermindering van afval op - in het ideale geval zelfs helemaal geen afval - en een zuiniger gebruik van grondstoffen. Maar bovenal is het een enorme stimulans voor innovatie.”
 
Het Europese project wordt deze week afgesloten met een tweedaagse slotbijeenkomst in Maastricht en Brussel. Vandaag worden in het Maastrichts Theater aan het Vrijthof bekend gemaakt tot welke verrassende resultaten de zoektocht naar goede voorbeelden geleid heeft. Ook praten Europese experts over de kansen en ervaringen in de eigen regio en de Europese financiering hiervan. Verder wordt ingegaan op de bijdrage die Limburg en partners leveren aan de doelstelling van de Europese Unie om efficiënter om te gaan met onze grondstoffen. Uiteraard zal breeduit worden gemeten welke impuls het kan geven aan de regionale economie.
 
Morgen presenteert het samenwerkingsverband op verzoek van gedeputeerde Van der Broeck en Europarlementariër Judith Merkies zijn ervaringen en resultaten in het Vlaams Parlement in Brussel. Eurocommissaris van Milieu Janez Potočnik gaat dan in op het Europese beleid inzake banen en economische groei in relatie tot zuinig omgaan met schaarser wordende grondstoffen. Directeur Olivier Marquet van Triodos Bank België zal tevens de meerwaarde van duurzaam investeren toelichten. Prof. dr. Michael Braungart, grondlegger van het C2C-gedachtegoed, spreekt ter afsluiting zijn waardering uit over de bijdrage van het netwerk aan de overgang van “een eco-efficiënte naar een eco-effectieve maatschappij.”

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

199/2011
Maastricht, 6 december 2011
 
Gecoördineerde besluitvorming
 

Informatieavond Greenportlane 15 december 2011.

 
Voor de verdere realisatie van de Greenportlane, is het nodig het inpassingsplan Greenportlane gedeeltelijk te herzien en verschillende uitvoeringsbesluiten te nemen. De Provincie zal met toepassing van de coördinatieregeling uit de Wro (wet ruimtelijke ordening) zorgdragen voor een gecoördineerde besluitvormingsprocedure. Tijdens een informatieavond op 15 december 2011 krijgt u uitgebreide informatie over de herziening van het inpassingsplan Greenportlane en de te nemen uitvoeringsbesluiten voor de realisatie van de Greenportlane te Venlo en Horst aan de Maas.
 
De gedeeltelijke herziening van dit plan heeft vooral betrekking op het zuidelijke tracé dat is gelegen tussen het spoor Eindhoven-Venlo en de Eindhovenseweg. In het huidige inpassingsplan gaat de Greenportlane via een viaduct over de Dorperdijk. Met de herziening  wordt bereikt dat de Greenportlane ter hoogte van de Dorperdijk door middel van een rotonde gelijkvloers wordt aangesloten op de toekomstige ontwikkelingen in het Klavertje 4-gebied. De Dorperdijk zal ter hoogte van de Greenportlane voor doorgaand verkeer worden afgesloten.
 
De informatieavond vindt plaats op 15 december aanstaande in de tijdelijke locatie van de Provincie (directiekeet) aan de Heierkerkweg te Venlo. Tussen 17.00 uur en 19.00 uur zijn medewerkers van de Provincie, de gemeente Horst aan de Maas en het Waterschap hier aanwezig voor nadere informatie en het beantwoorden van uw vragen.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

/2011
Maastricht, 30 november 2011,
 
Publiek kan tot 9 december stemmen op favoriet.
 

Vijftien genomineerden voor Provinciale Sportprijs Limburg 2011.

 
Ook dit jaar worden de beste Limburgse sporters van 2011 onderscheiden met de Provinciale Sportprijs Limburg. Vijftien sporters en sportploegen zijn genomineerd.
 
De prijs wordt uitgereikt tijdens de zogeheten Nacht van de Limburgse Sport 2011 die plaatsvindt op 18 december aanstaande in de Stadsschouwburg Sittard-Geleen. De Provincie Limburg reikt de Limburgse Sportprijzen al 22 jaar uit. De Nacht van de Limburgse Sport 2011 is een gezamenlijk initiatief van de Provincie Limburg, het Huis voor de Sport Limburg, Topsport Limburg, L1 Radio & Televisie, het Limburgs Dagblad en Dagblad de Limburger. De winnaars worden gekozen door een vakjury én het Limburgse publiek. Stemmen kan tot 9 december aanstaande op www.sportprijslimburg.nl.
 
Op zondag 18 december, tijdens de Nacht van de Limburgse Sport in de schouwburg in Sittard, zullen de winnaars van de Provinciale Sportprijs Limburg bekend worden gemaakt tijdens een live televisie uitzending op L1 TV.
De uitzending begint om 20.00 uur. De volgende sporters en sportploegen zijn door de vakjury genomineerd in verschillende categorieën. Een overzicht van de prestaties van de genomineerden over 2011, vindt u op www.sportprijslimburg.nl.  
 
De genomineerden zijn:
 
Sportman 2011                                                          
Wout Poels                               Wielrennen                  
Rob Ruijgh                                Wielrennen                  
Joeri Verlinden                          Zwemmen
 
Sportvrouw 2011                                                       
Linda Creemers                       Tafeltennis                   
Eef Haaze                                 Kanovaren                   
Maartje Paumen                        Hockey                       
                                  
Sporter met een beperking 2011                                          
Romy Pansters                         Zwemmen
Laura de Vaan                           Handbike                                 
Sharon Walraven                       Rolstoeltennis                                                                         
 
Sportploeg 2011                                                                    
FSG / Roerdalen - Dames          Zaalvoetbal                  
VC Weert - Dames                    Volleybal         
Westa - Heren                           Tafeltennis                   
                                                                                 
Sporttalent 2011                                                                    
Inge Jansen                              Schoonspringen                       
Demi Schuurs                           Tennis             
Carrie Wegh                             Handboogsport

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

195/2011
Maastricht, 25 november 2011
 

Gemeenten maken voortaan zelf afspraken met initiatiefnemers.

 

Bouwen in het buitengebied kan sneller.

 
De Provincie Limburg krijgt binnenkort minder bemoeienis met plannen voor het bouwen buiten de bebouwde kom. Tot nu toe beslist de Provincie mee over of het kan én hoe een plan uitgevoerd moet worden. “Dat gaat veranderen,” zegt gedeputeerde Patrick van der Broeck. “De Provincie kijkt nog steeds mee of er op een bepaalde plek gebouwd kan worden, maar als dat planologisch akkoord is, kunnen gemeente en initiatiefnemer de rest zelf regelen. Dit leidt tot snellere procedures, en dat is prettiger voor iedereen.”
 
Voorwaarden:
Het is niet zo dat nu zomaar ineens alles kan in het buitengebied. De Provincie bekijkt nog steeds of een bouwplan voor een bepaalde plek buiten de bebouwde kom planologisch verantwoord is. Het Limburgs Kwaliteitsmenu, zoals de regeling heet, heeft onder meer als voorwaarde dat de gemeente ervoor moet zorgen dat voorstellen worden ingediend bij een onafhankelijke kwaliteitscommissie. Deze bekijkt onder andere of de initiatiefnemer voldoende investeert in verbetering van de ruimtelijke kwaliteit, zoals de aanleg van nieuwe natuur, landschap of het opruimen van in onbruik geraakte bebouwing.
 
Evaluatie:
Afgelopen week ontvingen de Limburgse gemeenten een brief over de aanpassingen in het Limburgs Kwaliteitsmenu. Nieuw hierin is ook dat de Provincie jaarlijks samen met de gemeente de toepassing van de afspraken evalueert. Daarbij is vooral belangrijk dat er voldoende ruimtelijke kwaliteitsverbetering in het buitengebied is gerealiseerd. Als dat zo is, kunnen gemeenten zelf het Limburgs Kwaliteitsmenu goed blijven uitvoeren. “Zo blijft het de gezamenlijke zorg van gemeenten en Provincie dat het Limburgse buitengebied de kwaliteit houdt, die het verdient”, aldus Van der Broeck.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Hierbij ontvangt u een persverklaring van gedeputeerden 

T. Krebber en A. Janssen inzake dienstvervoer.

 
Naar aanleiding van de oproep van Gouverneur Theo Bovens om in bepaalde omstandigheden niet zelf een auto te besturen, hebben de gedeputeerden Theo Krebber en Antoine Janssen vandaag bekendgemaakt “met grote terughoudendheid” gebruik te maken van vervoer per taxi. Zij zullen geen gebruik maken van een dienstauto.
Gouverneur Bovens deed zijn oproep vorige week. Volgens de Gouverneur is zelf rijden na met name (extreem) lange werkdagen, al dan niet in combinatie met slechte weers- en/of verkeersomstandigheden, niet verantwoord uit oogpunt van verkeersveiligheid en volksgezondheid.
De gedeputeerden Krebber en Janssen hebben hun besluit vandaag in de vergadering van het College van Gedeputeerde Staten van de Provincie Limburg kenbaar gemaakt.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

194/2011
Maastricht, 22 november 2011
 
 

Limburgse overheden brengen toezicht meest risicovolle bedrijven zoveel mogelijk in één loket.

 
In opdracht van de ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Veiligheid & Justitie, Infrastructuur & Milieu, Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
hebben alle betrokken overheden in Limburg, Zeeland en Brabant één gezamenlijk Toezichtprogramma opgesteld voor de periode 2012-2016. In dit zogeheten Bestuurlijk Toezicht Programma regio zuid is op hoofdlijnen vastgelegd hoe zij gezamenlijk, of in onderlinge afstemming, hun inspecties bij de meest risicovolle bedrijven in Zuid Nederland gaan uitvoeren. De betrokken overheden zijn: de Arbeidsinspectie, gemeenten, Havenbedrijf, Inspectie Verkeer en Waterstaat, Milieudiensten, Nederlandse Emissie Autoriteit, Provincies, Rijkswaterstaat, Vrom-inspectie, Waterschappen en de Veiligheidsregio’s in Limburg, Brabant en Zeeland.
 
Ook is een Bestuursovereenkomst Limburg vastgesteld waarin gedetailleerd staat beschreven hoe de Limburgse overheden hun toezichthoudende taken - al dan niet gezamenlijk - bij de meest risicovolle bedrijven gaan uitvoeren, danwel met elkaar afstemmen. Hoog opgeleide inspecteurs verrichten dit toezicht. Zij beschikken over de vereiste kennis en kunde die nodig is voor een eenduidige landelijke inspectiemethodiek en rapportering. Omdat de gemeenten niet de beschikking hebben over deze gespecialiseerde medewerkers is ook in de Bestuursovereenkomst Limburg vastgelegd hoe zij hun taken hebben uitbesteed aan de Provincie en de Veiligheidsregio’s. De Bestuursovereenkomst Limburg is vastgesteld door de colleges van Eijsden-Margraten, Heerlen, Leudal, Maastricht, Roerdalen, Roermond, Sittard-Geleen, Stein, Venlo, Venray en Gedeputeerde Staten van Limburg, waarbij  tevens afstemming heeft plaatsgevonden met  de besturen van de Veiligheidsregio’s Limburg Noord en Zuid Limburg, Rijkswaterstaat directie Limburg en de Waterschappen Roer en Overmaas en Peel en Maasvallei.
 
Gedeputeerde Antoine Janssen:”Door het gecoördineerd optreden van de betrokken overheden in Limburg op het gebied van arbo, milieu, water en veiligheidswetgeving wordt de toezichtlast voor bedrijven verminderd. Bovendien maakt deze brede samenwerking tussen de toezichthoudende partners en de maatwerkafspraken die gemaakt zijn een adequatere, integrale handhaving mogelijk”.

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

190/2011
Maastricht, 16 november 2011,
 

Wereldconferentie duurzame ontwikkeling in Kerkrade.

 
 
Limburg profileert zich volgende week tijdens de zogeheten RCE wereldconferentie in de Kerkraadse Abdij Rolduc en het Foroxity Theater in Sittard-Geleen over ondernemerschap, duurzaamheid, energie, sociale cohesie en kennisverspreiding. Oud-premier Jan Peter Balkenende, gedeputeerde Patrick van der Broeck, en meer dan 140 wetenschappers, bestuurders en regeringsadviseurs uit 88 landen nemen hier aan deel.
 
RCE staat voor Regional center of expertise, Learning for Sustainable Development. Wereldwijd zijn er 85 RCE’s, waarvan 24 in Europa. Deze centra ontwikkelen trainingen en verbinden onderwijsinstellingen, overheden en bedrijven met elkaar. In Nederland is één RCE gevestigd, het RCE Rhine Meuse in Rolduc te Kerkrade. In dit RCE werken 40 scholen en 400 bedrijven, diverse maatschappelijke instellingen, universiteiten en overheden al direct samen. Daarmee zet Limburg zich stevig op de landkaart van een mondiaal toonaangevende ontwikkeling naar een duurzame kenniseconomie.
 
Na Penang in Maleisië, Barcelona in Spanje en Curatiba in Brazilië mag de Limburgse  RCE Rhine-Meuse dit jaar de jaarlijkse wereldconferentie organiseren. De samenwerking die in Limburg tussen onderwijsinstellingen, kennisinstituten en bedrijven al gemeengoed is, krijgt met deze conferentie een extra wereldwijde impuls. ”We krijgen nu de mogelijkheid om te laten zien wat we in Limburg in huis hebben,” zegt gedeputeerde Patrick van der Broeck. ”We zullen onder meer de wereldtuinbouwexpo Floriade 2012 in Venlo onder de aandacht brengen. Maar ook hoe wij hier in Limburg handen en voeten geven aan de samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven. Bijvoorbeeld in de Maastricht Health Campus en op de Chemelot Campus in Sittard-Geleen.” Verder krijgen bedrijven en kennisinstellingen uit Limburg de gelegenheid om zich tijdens de conferentie te laten zien en contacten te leggen. De focus ligt dan ook op het realiseren van kenniseconomie en het versterken van en inhoud geven aan burgerschap. Belangrijke thema’s dit jaar zijn water, voeding, sociale cohesie, energie, het terugdringen van armoede en het herstellen van regionale kennis en waarden. De conferentie wordt onder meer medegefinancierd door betrokken bedrijven, een aantal gemeenten, de Provincie Limburg en de Rijksoverheid.
De conferentie wordt komende zondag geopend. Gouverneur Theo Bovens is maandag 21 november aanstaande aanwezig bij aanvang van de conferentie. Verder is de Provincie Limburg gastheer tijdens de ‘Diner Conference’ op maandag 21 november a.s. in het Gouvernement. Op woensdagmiddag worden de eerste resultaten van de conferentie gepresenteerd in het Foroxity Theater in Sittard-Geleen.

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

190/2011
Maastricht, 11 november 2011
 

Werkgroep in regio denkt mee over N280.

 
In Roermond is deze week een werkgroep van belanghebbenden voor de eerste keer bij elkaar geweest om de aanpak van de N280 tussen Weert en Roermond samen met de Provincie en de gemeenten in Midden-Limburg nader vorm te geven.
 
In september zijn tijdens informatieavonden In Heythuysen en Roermond zeven verschillende varianten voor de aanpak van de weg aan de regio gepresenteerd. Van die mogelijke oplossingen lijkt oplossing 2 (knelpuntenaanpak) met elementen uit oplossingen 3 (zoals ruimere randweg om Baexem) en 5 (verbetering aansluiting A2/A73) de meeste kans te maken, zo constateert Gedeputeerde Patrick van der Broeck na het horen van de mening van Provinciale Staten, van omwonenden en na het lezen van de ingediende zienswijzen en adviezen. Deze oplossing wordt nu aangeduid als de 2+variant.
 
In de stakeholderswerkgroep zitten vertegenwoordigers van buurtschappen en dorpsraden langs de N280, maar ook van het (agrarisch) bedrijfsleven, natuurbeherende organisaties en de fietsersbond. Deze werkgroep komt voortaan maandelijks bij elkaar om de 2+variant verder met de Provincie en de gemeenten uit te werken.
 
Op dit moment wordt bij de Provincie gewerkt aan de beantwoording van de 73 ingediende zienswijzen. Die zijn afkomstig van gemeenten, dorpsraden, natuur- en milieuverenigingen, ondernemers, bedrijven en particulieren. De meeste zienswijzen hebben betrekking op de oplossingsrichtingen 2, 3 en 5. De reacties richten zich op de opzet en de resultaten van de gemaakte onderzoeken, de invloed op eigendommen en eventuele plan- en bedrijfsschade, aanvullende voorstellen voor oplossingen, de positie van de landbouw en het langzaam verkeer, de effecten op natuur en landschap, verkeersstudies en doorgaand vrachtverkeer over de rijkswegen. Een aantal zienswijzen richt zich specifiek op de studie naar de regionale economische effecten en de kosten baten analyse.
 
Gedeputeerde Patrick van der Broeck is blij dat op ruime schaal en vanuit alle geledingen in de regio is gereageerd. “De ontvangen reacties getuigen van een brede en constructieve betrokkenheid van de regio bij dit project.” Gedeputeerde Staten kunnen volgens hem, zoals gepland, op 10 januari 2012 een besluit nemen om oplossingsrichting 2 als voorkeursoplossing met aanvullende elementen uit 3 en 5 in de vervolgfase nader uit te werken.
 
Ook heeft het College van GS het toetsingsadvies van de Commissie voor de milieueffectrapportage met betrekking tot het milieueffectrapport (MER) ontvangen. De Commissie is van oordeel dat het MER de gevolgen van de oplossingsrichtingen voor het milieu voldoende in kaart brengt en geeft waardevolle aanbevelingen voor vervolgonderzoek bij de verdere uitwerking van de voorkeursoplossingsrichting. De Commissie is echter kritisch ten aanzien van de wijze waarop de projectdoelstellingen zijn beschreven en beoordeeld en vervolgens zijn doorvertaald naar de conclusies in het afwegingsdocument. Het College van Gedeputeerde Staten neemt de opmerkingen van de Commissie ter harte en zal ze betrekken bij de verdere besluitvorming. Daarbij zal specifiek aandacht worden gegeven aan de wijze waarop de voorkeursoplossing bijdraagt aan de doelstellingen van het project. Ook de andere adviezen en zienswijzen zullen door Gedeputeerde Staten en in overleg met de bestuurlijke werkgroep van de gezamenlijke Midden-Limburgse gemeentebestuurders (GOML) worden betrokken bij hun uiteindelijke besluitvorming over de voorkeursoplossing en de keuze voor de vervolgstappen. Het bestuurlijk standpunt ten aanzien van alle reacties worden verwoord in een zogeheten Nota van Zienswijzen, die aan alle insprekers zal worden toegezonden nadat Gedeputeerde Staten op 10 januari 2011 een besluit hebben genomen.
 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

189/2011
Maastricht, 10 november 2011
 

Droge voeten voor Limburg.

 
Limburg houdt ook vanaf 2020 droge voeten bij hoogwater in de Maas. Over de maatregelen die hiervoor nodig zijn, hebben staatssecretaris Atsma (Infrastructuur en Milieu), Gedeputeerde Van der Broeck (Limburg) en de beide Limburgse Waterschappen vandaag (10-11-2011) overeenstemming bereikt. 
Het gaat om de voortgang van het Grensmaasproject, de gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum en om integrale bescherming tegen hoogwater in de Maas. 
Met het maatregelenpakket investeren Rijk, Provincie en Waterschappen samen in totaal bijna 415 miljoen euro in Limburg voor de waterveiligheid en versterking van de kwaliteit van de leefomgeving
.

Het bestuursakkoord is feitelijk een drieluik. Over de Grensmaas wordt een aparte overeenkomst tussen Rijk, Provincie en het Consortium Grensmaas (de realisator) gesloten. De gevolgen van de wereldwijde economische en financiële crisis heeft de noodzaak voor het vinden van oplossingen vergroot. Hierbij gaat het om drie aspecten: hoogwaterbeveiliging, grindwinning en duizend hectare nieuwe natuur. Het Rijk vergoedt de uitvoerder 34,2 miljoen euro voor extra kosten als gevolg van aanpassingen in het ontwerp. Zo nodig kan de uitvoerder gebruik maken van een lening van het rijk van maximaal 40 miljoen euro. Verder zal het project hier en daar in nauw overleg met  betrokken gemeenten anders worden uitgevoerd en uiterlijk eind 2024 opgeleverd. Door de uitvoering op enkele punten voor het Consortium Grensmaas te verbeteren wordt voorkomen dat het project verder in de problemen komt en kan de vereiste hoogwaterbescherming in 2020 worden bereikt.
 
Het tweede deel van het akkoord betekent het startschot voor de gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum. De MIRT-verkenning kan beginnen. Dit is belangrijk omdat de Maas hier opstuwt tijdens hoogwater. Om dit te voorkomen wordt een tien kilometer lange oude Maasarm gereactiveerd, worden dijken verlegd en twee nevengeulen gegraven. Tegelijkertijd wordt een nieuwe randweg om Wanssum gelegd en geïnvesteerd in de haven van Wanssum, die steeds belangrijker wordt voor containeroverslag tussen de Rotterdamse haven en het Duitse achterland en voor recreatie en toerisme. Alles bij elkaar zakt het Maaspeil bij hoogwater door deze maatregelen met 35 centimeter. Deze omvangrijke ingreep biedt ook kansen voor nieuwe economische ontwikkelingen langs de rivier. Het gehele project kost 210 miljoen euro, waarvan 75 miljoen euro door de Provincie wordt betaald en 135 miljoen euro door het Rijk wordt bijgedragen voor de hoogwaterveiligheid.
 
Tenslotte, het derde deel van het akkoord, de integrale Maasveiligheid. De Maas moet een hoogwatergolf van 3275 kuub/per seconde veilig kunnen verwerken. Alleen dan is Limburg beschermd tegen een hoogwatergolf die eens in de 250 jaar voorkomt. Daartoe moeten nog keringen worden aangelegd, verlegd of verhoogd. Dit wordt zo spoedig mogelijk ter hand genomen en zal in 2020 in uitvoering zijn gebracht. Dit wordt ter hand genomen door de Waterschappen Peel en Maasvallei en Roer en Overmaas. Bij realisering hiervan wordt ook rekening gehouden met prognoses dat de Maas nog veel meer water (4600 kuub/per seconde) moet kunnen verwerken als gevolg van klimaatverandering. Een en ander kost 170 miljoen euro, waarvan de helft voor rekening van de Nederlandse Waterschappen komt en de andere helft door het Rijk wordt betaald.
 
Tijdens de hoogwaterperioden van 1993 en 1995 stond Limburg voor bijna tien procent blank. Om herhaling te voorkomen werden al keringen aangelegd, maar die zijn voor een deel nog niet afgerond. De uitvoering van de resterende maatregelen stagneerde als gevolg van nieuwe inzichten over de hoogwaterafvoer van de Maas. Partijen zijn verheugd dat nu overeenstemming is bereikt over een totaal pakket aan maatregelen voor de hoogwaterveiligheid van de Maas. De vier betrokken partijen (Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Provincie Limburg, Waterschap Roer en Overmaas en Waterschap Peel en Maasvallei) hebben met deze integrale Maasafspraken een stevige basis gelegd voor het daadwerkelijk realiseren van de noodzakelijke hoogwaterveiligheidsmaatregelen. Uiteindelijk zal Limburg een veiliger Maasvallei kennen, dankzij rivierverruiming dan wel dijkaanleg.
 
Bijlagen:
Quotes van betrokken partijen bestuursovereenkomst Maas.
 
Staatssecretaris Joop Atsma (Infrastructuur en Milieu) is blij dat rijk, provincie en waterschappen een integrale oplossing voor het Maasdal hebben gevonden: “De neuzen staan allemaal dezelfde kant op, waardoor dit historische akkoord mogelijk is gemaakt. Limburg moet droge voeten kunnen houden. Cruciaal voor dit akkoord was de bereidheid van rijk, provincies en waterschappen om de problemen samen op te lossen.”

Gedeputeerde Patrick van der Broeck is enthousiast over het akkoord. “In een tijd van bezuinigingen hebben wij kans gezien € 0,4 miljard voor Limburg veilig te stellen, voor de veiligheid van onze Provincie.” Gedeputeerden Staten leggen het Maasakkoord op 16 december 2011 voor aan Provinciale Staten van Limburg.
 
Voorzitter Jan Schrijen van het Waterschap Roer en Overmaas: "Voor het werkgebied van Waterschap Roer en Overmaas is het vooral belangrijk dat met dit akkoord de uitvoering van de Grensmaas en van de laatste noodzakelijke maatregelen wordt verzekerd - en daarmee het vereiste beschermingsniveau van inwoners langs de Maas."
 
Dijkgraaf Toine Gresel van het Waterschap Peel en Maasvallei: “Dit akkoord heeft alles in zich om historisch te worden. Wanneer alle afspraken over een langere termijn worden nagekomen komt een veilig Maasdal in Limburg voor het eerst nadrukkelijk in zicht!”

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

188/2011
Maastricht, 11 november 2011.
 
Groen licht voor Gebiedsplan Ooijen-Wanssum.

 

Droge voeten voor Noord-Limburg.

 
In Noord-Limburg wordt in de komende jaren de kans op overstromingen bij hoogwater in de Maas een stuk kleiner. Daarnaast wordt de drukke provinciale weg in Wanssum om het dorp geleid, wordt de haven hier uitgebreid en komt er 370 hectare nieuwe natuur bij tussen Ooijen en Wanssum. Onder meer door het openen van de oude Maasarm tussen de twee dorpen en het graven van nevengeulen langs de rivier.
 
Dat zijn in een notendop de belangrijkste maatregelen die de komende jaren worden genomen bij Ooijen-Wanssum. Op 10 november jl. is in Den Haag hiervoor groen licht gegeven door Rijk, Provincie en het Waterschap Peel en Maasvallei. Hiermee is een bedrag van €210 miljoen gemoeid. Zodra de maatregelen zijn uitgevoerd daalt de hoogwaterpiek in het gebied met 35 centimeter. De daling is dan tot in Venlo ( -20cm.) en zelfs in Roermond ( -10cm.) merkbaar, zo is de verwachting.
 
Uitvoering van het project is belangrijk omdat de hoogwaterbeveiliging in dit deel van Noord-Limburg op dit moment nog niet op orde is. Daarnaast wordt de economische ontwikkeling er belemmerd door strenge regelgeving na de hoogwaters van 1993 en 1995. Door het recent gesloten akkoord kan het planologisch ‘slot’ van de Maas af en zijn er weer nieuwe mogelijkheden voor investeerders.
 
Dijkgraaf Toine Gresel van het Waterschap Peel en Maasvallei in Venlo is enthousiast over dit akkoord: “Het akkoord heeft alles in zich om historisch te worden. Wanneer alle afspraken over een langere termijn worden nagekomen komt een veilig Maasdal in Limburg voor het eerst nadrukkelijk in zicht!”

 
Het project Ooijen-Wanssum maakt deel uit van het bestuursakkoord voor de gehele Maasbeveiliging in Limburg, dus inclusief de Grensmaas tussen Maastricht en Roosteren en de zogeheten Zandmaas in Noord- en Midden-Limburg. De bedoeling hiervan is om in heel Limburg de kans op overstromingen terug te brengen tot een kans van eens in de 250 jaar. De totale investeringen, die hiermee gemoeid zijn, bedragen circa € 415 miljoen.
 
Ook gedeputeerde Patrick van der Broeck uit Oirlo is tevreden het resultaat. “In een tijd van bezuinigingen hebben wij kans gezien € 0,3 miljard voor Limburg veilig te stellen, voor de veiligheid van onze provincie.” Van de totale kosten voor de gehele Maasbeveiliging in Limburg draagt het rijk € 300 miljoen bij. De rest wordt door de regio en de Provincie betaald.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

187/2011
Maastricht, 10 november 2011
 
Limburgtour Gouverneur in Roerdalen
 
De vijfde week van de Limburgtour van Gouverneur Theo Bovens brengt hem naar Roerdalen
 
De Limburgtour is bedoeld om hernieuwd kennis te maken met Limburg.
In zijn installatierede op 7 oktober bij zijn aantreden als de nieuwe Commissaris van de Koningin zei de heer Bovens daar over: 
”Ik heb besloten niet traditiegetrouw te starten in de hoofdstad, maar in Venlo, in Noord- Limburg. Vóór carnaval wil ik in 33 gemeenten kennis vergaren over wat de Limburgers beweegt. Kennis maken met de mensen, hun zorgen vernemen, hun passies en trots horen. Ik wil de ziel van elke gemeenschap kunnen vatten. Leer mij de Limburgers kennen!”.
 
De programma’s voor de bezoeken zijn gemaakt op voorstel van de gemeenten.
Het bezoek aan gemeente Roerdalen begint op 15 november 2011 met een ontvangst door en overleg met het college van Burgemeester en Wethouders in het gemeentehuis.
 
Het programma ziet er als volgt uit:
13.00 uur       Ontvangst en kennismaking met het College van Burgemeester en Wethouders.
                      Locatie: Schaapsweg 20, St.Odiliënberg.
 
13.35 uur       Presentatie specifieke werkvelden door de wethouders.
 
14.00 uur       Gesprek aan de huiskamertafel met de gemeentesecretaris over 

                     organisatieontwikkeling, de MER en MERPLUS-samenwerking.               

14.45 uur       Per busje naar Markt Posterholt voor ontmoeting met vertegenwoordigers

                      kopgroep DorpsOntwikkelingsPlan kern Posterholt,               

                      Locatie:  Heinsbergerweg 1, 6061 AG  Posterholt
 
15.45 uur      Vertrek naar Bezoekerscentrum Herkenbosch, ree- en zwijnenexcursie in het

                     Nationaal Park de Meinweg met medewerking van enkele vrijwilligers.       
        Locatie de Meinweg 2, 6075 NA  Herkenbosch.

 
17.15 uur       Vertrek naar J. Kuijsten, VOF Montfort innovatief varkensbedrijf.
 
19.00 uur       Kennismaking met de gemeenteraad in het gemeentehuis.
         Locatie Schaapsweg 20 St. Odiliënberg.
 
20.00 uur       Gesprek met ondernemers, verenigd in de werkgroep ‘gastvrij Roerdalen’ en een

                     presentatie van projecten in Euregioverband met de Stadt Wegberg.

                      Het gesprek vindt plaats in Kasteel Daelenbroeck.
                      Locatie: Kasteellaan 2, 6075 EZ  Herkenbosch.
 
Over zijn ervaringen zal de heer Bovens twitteren (twitter.com/TheoBovens) en verslag doen op zijn weblog (www.limburg.nl).

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

186/2011
Maastricht, 7 november 2001
 
Donderdag 10 november 2011 tussen 13.00 en 14.00 uur.

 

Mark Verheijen start met twitterchat #vraaghetmark.

 
Donderdag 10 november 2011 zal Mark Verheijen als gedeputeerde Economische Zaken en Financiën tussen 13.00 en 14.00 uur via Twitter het gesprek aan gaan met iedereen die geïnteresseerd is in het reilen en zeilen van de Provincie Limburg, het huishoudboekje van de Provincie Limburg en de Limburgse economie.
 
Mark Verheijen: “Ik vind het belangrijk om als bestuurder open en transparant te communiceren over mijn werk en andere zaken die mij bezig houden. Daarom ben ik een fervent gebruiker van Twitter. Ik zie Twitter ook als een middel om de dialoog aan te gaan met de Limburgers. 
Ik wil van hen horen wat hen bezighoudt en wat ze vinden van mijn standpunten en de koers die ik als gedeputeerde Economische Zaken en Financiën vaar”.
 
De eerste Twitterchat is bedoeld als experiment en begint open. Mark Verheijen: “Alles wat men mij als gedeputeerde wil vragen kan daarbij aan de orde komen. 
Zo krijg ik graag reacties op mijn stelling dat ‘lage lasten, slimme mensen en brede wegen’ ons vestigingsklimaat versterken. 
En ga ik graag in gesprek over onderwerpen zoals de economische groeimotoren waar wij in Limburg op inzetten: Chemie, Life Sciences, Agrofood en Logistiek en onze stelling dat juist daar het onderwijs op aan moet sluiten. 
En over onze overtuiging dat we Limburg als sterk merk moeten neerzetten willen we een aantrekkelijke regio blijven. 
Oók zou ik graag reacties krijgen op de begroting van de Provincie Limburg die afgelopen vrijdag is vastgesteld en de discussies die zijn ontstaan over hoe om te gaan met de flinke financiële meevaller die we onlangs hebben mogen noteren. Mijn overtuiging is dat niemand tegen investeren in de Limburgse samenleving is. 
Daarom heeft de huidige coalitie bovenop de jaarlijkse begroting voor de komende jaren 373 miljoen vrijgemaakt om extra te investeren. We moeten echter ook beseffen dat er een grens zit aan hoeveel je zinvol, verantwoord en rendabel kunt wegzetten, want ook uit de vorige periodes ligt er nog steeds niet uitgegeven geld op de plank. 
We moeten ons er voortdurend van bewust zijn dat we acteren met publiek geld. Geld van onze burgers. Verstandig financieel beleid is geen wedstrijd wie zoveel mogelijk kan uitgeven. 
Het is zaak het geld zo zinvol mogelijk in te zetten. 
Allemaal onderwerpen waar we over van gedachten kunnen wisselen. 
Ik nodig u graag uit om donderdag 10 november 2011 via Twitter hierover met mij het gesprek aan te gaan”.

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

185/2011
Maastricht, 6 november 2011.
 

BS Harlekijn uit Blerick winnaar KinjerKultuurpries 2011.

De winnaars van de KinjerKultuurpries 2011 zijn de scholieren die mee hebben gedaan aan het project Het Harlekijn Paradijs van OBS Harlekijn uit Blerick. 
Dat werd zondag 6 november tijdens de Dag van de Jeugd in Dok6 Gemeente Peel & Maas bekend gemaakt. De eerste prijs bestaat uit een wisselkunstwerk en een bedrag van € 1.000,-. Het was dit jaar weer extreem moeilijk voor de jury omdat alle 18 genomineerden potentiële winnaars waren.
 
De winnaar:
OBS Harlekijn in Blerick is in alle opzichten een bijzondere (paradijselijke) school. 
Zij presenteerden zich op een wel zéér kunstzinnige manier. Onder andere met een grote wandschildering van ruim 80 m2 in de buitenlucht. 
Alle kinderen en buurtbewoners hebben ontwerpen ingediend en geholpen. 
Een jury, bestaande uit buurtbewoners, een afgevaardigde van woningcorporatie Antares, wijkoverleg Blerick en een leerkracht, hebben onder leiding van kunstenaar Willebrord de Winter uit elke groep tekeningen gekozen. 
Kunstenaars van de Stichting Rondzien, buurtbewoners en ouders hielpen de kinderen met schilderen. Citaat uit het juryrapport van de KinjerKultuurpries 2011: “Proficiat Harlekijn, koester dit Blericks paradijsje, onze complimenten voor de maatschappelijke betrokkenheid, met diep respect voor jullie inzet, ga in de toekomst door met jullie bijzondere kunstzinnige projecten.”.
 
Drie gedeelde 2e plaatsen
Omdat er dit jaar sprake was van 18 absolute topprojecten, heeft de jury gekozen voor één winnaar en drie gedeelde 2e plaatsen van € 400,-- elk.
 
De drie gedeelde 2e plaatsen zijn voor:
 
OBS Harlekijn uit Landgraaf met diverse kunstzinnige, maatschappelijke, sociale en culturele schatkistprojecten, waaronder het GIPS Project. 
De Stichting GIPS heeft een schoolproject Spelen & Leren, waarin door middel van spel de kinderen ervaren hoe het is om te leven met een handicap.
en:
Theakids van Theater Karroessel uit Geleen. Met een indrukwekkend zelfverzonnen theaterstuk: Kinderspel . Mamma heeft een nieuwe jurk. Verrassend is het leven, zomaar een opa, die sterft, zomaar een huis, zomaar tussen buren. Zomaar een verhaal…? 
Al spelend kom je erachter dat er meer is dan het lijkt. En dat is géén kinderspel!
en:
Project Mosasaurus Bèr van de Montessorischool en het Natuurhistorisch Museum in Maastricht zette een project op rond het boek Bèr van Ton van Reen. De kinderen kregen een rondleiding, een videoklankbeeld over de geologie, uitleg hoe mosa’s leefden, het landschap en een mergelpracticum. 
Ze keken hun ogen uit bij Bèr in het Mosaleum en de skeletreconstructie van Bèr’s neefje in de geologiezaal. Ook Limburgs voorleeskampioen en de schrijver waren betrokken bij dit historisch erfgoedproject.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

183/2011
Maastricht, 2 november 2011
 
 
De Provincie onderzoekt aanbod en behoefte zorggeschikte woningen.
 
De Provincie laat onderzoek doen naar “Wonen met zorg in beeld”. 
Als gevolg van de vergrijzing verwacht de Provincie dat de behoefte aan zorggeschikte woningen zal toenemen.
 
Het Limburgs Parlement heeft hier in het verleden al naar gevraagd. 
Op lokaal niveau is veelal het nodige bekend maar een provincie breed overzicht ontbreekt. Ook gemeenten ervaren dit als gemis. Daarin komt nu verandering. 
De bedoeling van het onderzoek is om inzichtelijk te maken hoe de Limburgse voorraad zorggeschikte woningen eruit ziet en hoe de toekomstige behoefte daaraan wordt ingeschat.
 
Het onderzoek is een provinciebrede, uniforme en structurele benadering van het aanbod aan zorggeschikte (of zorggeschikt te maken) woningen enerzijds en de behoefte anderzijds. 
In april 2012 worden de resultaten opgeleverd. 
Daarna zal de aanpak worden geëvalueerd met gemeenten en stakeholders. 
Vervolgens zal het onderwerp ‘wonen met zorg’ structureel onderdeel uit gaan maken van de jaarlijks door de Provincie uitgevoerde Woonmonitor Limburg.

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

180/2011
Maastricht, 25 oktober 2011
 
 

Woningmarkt impuls

 

Verlenging startersregeling “Starters: een eigen huis”

 
De startersregeling is verlengd tot en met december 2015. 
Dat hebben Provinciale Staten 21 oktober 2011 beslist. 
Deze regeling maak het voor starters makkelijker om een eigen huis te kopen. 
Voor deze verlenging staat een bedrag van € 3,1 miljoen ter beschikking.
 
Sinds 2006 is de Provinciale startersregeling van kracht die eigenlijk eind dit jaar zou stoppen. De meeste Limburgse gemeenten nemen hierin deel en stellen samen met Provincie geld ter beschikking om startersleningen te financieren. 
Tot mei 2010 was er ook een Rijksbijdrage, maar dat budget raakte uitgeput wegens grote belangstelling.
Door de kredietcrisis is het aantal aanvragen sterk toegenomen. Dat komt omdat starters bij banken minder hypotheek kunnen krijgen dan voorheen. 
De Provincie vindt starters belangrijk om de doorstroming op de woningmarkt op gang te houden en omdat in Limburg de bevolking in omvang krimpt en vergrijst.
De Provincie wil dus de startersregeling verlengen om enerzijds de gevolgen van de kredietcrisis te verzachten en anderzijds de woningmarkt in het algemeen en de starters in het bijzonder te ondersteunen. 
Voor de verlenging van deze regeling heeft de Provincie 3,1 miljoen euro ter beschikking gesteld.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

178/2011

Maastricht, 21 oktober 2011

 

Masterplan betekent doorbraak na vijftien jaar stilstand economische ontwikkeling.

 

‘Slot’ gaat van de Maasplassen

In het Limburgse Gouvernement is vandaag het binnen het Gebiedsontwikkeling Midden-Limburg (GOML) opgestelde Masterplan Maasplassen gepresenteerd. Met de totstandkoming van dit Masterplan is een belangrijke stap gezet om belemmeringen voor de verdere ontwikkeling van de Maasplassen tussen Roosteren en Belfeld op te ruimen. Het plan biedt nieuwe kansen voor ondernemers, natuurontwikkeling én hoogwaterbestrijding.

Sinds de hoogwaters van de Maas in 1993 en 1995, gelden vanuit het Rijk voor de gehele Maasvallei strikte regels ten aanzien van het bouwen in het winterbed. Daardoor zit ook het Maasplassengebied praktisch gezien ‘op slot’. Ontwikkelingen zijn alleen maar mogelijk als de afname aan waterbergend vermogen wordt gecompenseerd of als rivierverruiming wordt gerealiseerd. Deze regels zijn er in veel gevallen de oorzaak van dat initiatieven op het vlak van wonen, recreatie en toerisme de afgelopen vijftien jaar niet van de grond zijn gekomen. Immers, veel initiatiefnemers zijn niet in staat gebleken om tevens de vereiste rivierkundige maatregelen te treffen.

Om uit deze moeilijke situatie te geraken en om de economische potenties van het Maasplassengebied te kunnen benutten, is het noodzakelijk om projecten in het winterbed niet langer individueel maar op het niveau van gebiedsontwikkeling te beoordelen op hoogwatereffecten. Met andere woorden: plussen en minnen in een groter gebied.

Gedeputeerde Patrick van der Broeck is verheugd over het feit dat de regio, de Provincie en Rijkswaterstaat erin zijn geslaagd om tot een gezamenlijke visie op de (her)inrichting van het Maasplassengebied te komen. “Met dit Masterplan kan het gebied ‘van het slot’ worden gehaald en kan samen met de private sector op volle kracht koers worden gezet naar een nog aantrekkelijker waterrecreatiegebied.” Hij presenteerde het plan vandaag samen met  wethouder Paul Vogels van de gemeente Leudal, wethouder Ton Forschelen van de gemeente Maasgouw en Pierre Verbraak, hoofd afdeling Planstudie en Nautische Zaken van Rijkswaterstaat.

In het Masterplan is gekozen voor een integrale aanpak van infrastructuur, natuur en economie. Daarmee kan de huidige impasse worden doorbroken en kunnen bestaande plannen van de plank worden gehaald en nieuwe plannen worden ontwikkeld. Een voorbeeld van die koppeling is het project de Lus van Linne. Hier wordt grindwinning gecombineerd met natuurontwikkeling én het aftoppen van hoogwaterpieken. In beginsel ontstaat hierdoor ruimte voor bouwplannen.

De Provincie en de regio zijn met Rijkswaterstaat en het ministerie van Infrastructuur en Milieu in overleg om op korte termijn te komen tot afspraken om ontwikkelingen in het winterbed mogelijk te maken. Uiteraard mits deze passen binnen het Masterplan Maasplassen en er elders binnen de gebiedsontwikkeling in voldoende mate compensatie en/of rivierverruiming wordt gerealiseerd.

Wat merken de inwoners van Midden-Limburg van het Masterplan? In elk geval dat er maatregelen worden genomen tegen mogelijke nieuwe overstromingen. Onder meer door het verlagen van de oevers, het graven van nevengeulen en aanleg van zogeheten retentiegebieden waarin een deel van het Maaswater tijdens hoogwater kan worden ‘geparkeerd’. Een voorbeeld daarvan is het gebied ten westen van het Lateraalkanaal tussen Beegden en Horn. Daarnaast komt er langs de hele Maas meer groen om de loop van de rivier in het landschap te accentueren waardoor de Maas herkenbaarder wordt in het landschap. Ook komen er meer fiets- en wandelpaden. Niet in de laatste plaats kunnen verschillende initiatieven op het gebied van toerisme en recreatie nu toch worden uitgevoerd, zoals wonen aan de waterkant.

Naar verwachting worden de komende jaren voor enkele honderden miljoenen geïnvesteerd op en rond de Maasplassen; met 3000 hectare en 50 kilometer lengte één van de grootste aaneengesloten waterrecreatiegebieden van Nederland.

Het is de bedoeling dat de gemeenteraden van de Midden-Limburgse Maasgemeenten en de gemeente Beesel de in het Masterplan Maasplassen neergelegde visie ‘vertalen’ naar een intergemeentelijke structuurvisie voor de (her)inrichting van het Maasplassengebied. Het traject van de ontwikkeling van een intergemeentelijke structuurvisie, inclusief inspraaktrajecten en het opstellen van een plan-MER, start begin 2012 en zal ongeveer anderhalf jaar duren.

Aan het Masterplan is ruim een jaar gewerkt. Het Masterplan Maasplassen geniet een breed draagvlak. Het is een gezamenlijk product van alle Midden-Limburgse gemeenten, de Noord-Limburgse gemeenten Beesel en Peel en Maas, de Belgische gemeenten Kinrooi en Maaseik, de Provincie Limburg, Rijkswaterstaat en NV De Scheepvaart, de evenknie van Rijkswaterstaat in Belgisch-Limburg.

Wilt u meer weten?

Het Masterplan Maasplassen is te vinden op de website: www.midden-limburg.eu

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

175/2011
Maastricht, 18 oktober 2011
 
Reizigers positief over kwaliteit en kwantiteit
 
Tevredenheid over openbaar vervoer in Limburg
 
De reizigers zijn over het algemeen zeer te spreken over de kwaliteit en kwantiteit van het openbaar vervoer in Limburg, dat door Veolia gerealiseerd wordt. In het klanttevredenheid onderzoek geven zij Veolia het rapportcijfer 7. Dat blijkt uit "Het Limburgs Openbaar Vervoer In Cijfers” van de Provincie Limburg.
 
Sinds december 2006 wordt het openbaar vervoer (bus en trein) in Limburg verzorgd door Veolia Transport. Veolia laat meer bussen en treinen rijden dan voorheen.
Tussen 06.00 uur en middernacht rijdt nu op alle trajecten minimaal één bus per uur. In 80% van de trajecten zijn dat twee bussen per uur en op 20% van de trajecten vier bussen per uur.
Ook is de kwaliteit van de bussen en treinen aanmerkelijk beter dan voorheen, zo blijkt uit het onderzoek. Veolia zette meteen vanaf het begin van de concessie nieuwe bussen en treinen in.
 
Het aantal klachten in 2010 steeg fors ten opzichte van de voorgaande jaren. Deze stijging was te wijten aan de invoering van de OV-chipkaart. Zowel klachten van de bus- als treinreizigers verdubbelden in dat jaar. Buiten de OV-chipkaart problematiek gingen de meeste klachten over de stiptheid van de dienstregeling. Desondanks vinden de klanten de dienstregelingen betrouwbaar.
 
Verdere cijfers over het openbaar vervoer in Limburg kunt u vinden op onze website: www.limburg.nl

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

174/2011
Maastricht, 18 oktober 2011
  
Pilot inhuur infrastructurele diensten
 

Provincie gaat aanbesteden via e-Cartotheek.

 
De Provincie Limburg is gestart met het pilotproject e-Cartotheek voor de inhuur van diensten op het gebied van infrastructurele werken. Een nieuwe vorm van aanbesteden met betrekking tot de inhuur van bedrijven/ZZP’ers. De e-Cartotheek is een virtuele ‘marktplaats’ waar externe partijen zich met vermelding van hun kwalificaties op een  gebruiksvriendelijke manier kunnen aanmelden om mee te dingen naar de nieuwste infrastructurele opdrachten en projecten van de Provincie Limburg. “Met behulp van de e-Cartotheek wil de Provincie het inkoop-/inhuurproces meer efficiënt inrichten. Ook specialistische (kleinere) bedrijven en ZZP’ers kunnen op deze manier eenvoudig meedingen naar een opdracht”, aldus gedeputeerde Noël Lebens.
 
De Provincie heeft de behoefte het inkoop-/inhuurproces meer efficiënt in te richten, waarbij de transparantie van het proces wordt verhoogd en de mededinging door de inhuur van ZZP’ers en MKB bedrijven wordt vereenvoudigd en gestimuleerd. Met de e-Cartotheek wil de Provincie als opdrachtgever op een rechtmatige manier de regiefunctie verstevigen op inhuur van externe diensten op het gebied van infrastructurele werken. Voor opdrachtnemers geldt vooral het gebruikersgemak en de lage toetredingsdrempel voor zowel het MKB als voor ZZP’ers. De e-Cartotheek wordt als pilot ingesteld voor een periode van 12 maanden vanaf oktober 2011. Dit met een optionele verlenging van drie keer één jaar. Afhankelijk van de ervaringen wordt deze werkwijze op termijn verder uitgebreid. Met deze e-Cartotheek is al ervaring opgedaan door dertig andere overheidsinstanties in Nederland. 
 
Tot de e-Cartotheek worden bedrijven/ZZP’ers toegelaten die zich hebben aangemeld en voldoen aan de kwalificatiecriteria van een door de Provincie opgestelde kwalificatieleidraad.  De toegelaten bedrijven/ZZP’ers vormen een pool binnen de webbased marktplaats waarbij duidelijke criteria in één gestandaardiseerd proces de kwaliteit van de leveranciers garandeert. Op het moment dat er een vraag is, worden de toegelaten aanbieders via e-mail op de hoogte gesteld om via de virtuele marktplaats een offerte uit te brengen. Op basis van het aanbod kan de Provincie Limburg uit die pool van aanbieders snel en trefzeker de juist gekwalificeerde externe professional tegen het juiste tarief selecteren. Door een lage toetredingsdrempel  van het gebruiksvriendelijke, transparante systeem en omdat de communicatie digitaal verloopt, is de e-Cartotheek snel toegankelijk voor alle leveranciers, adviesbureaus, bedrijven en ZZP’ers. Online krijgen ze direct inzicht in alle actuele provinciale infrastructurele opdrachten die bij hun deskundigheid past. Een lage drempel om in te schrijven vergroot de respons op aanvragen. Bovendien biedt de e-Cartotheek de mogelijkheid om de hoeveelheid aanmeldingen van leveranciers gestructureerd en snel te beoordelen. Dit versnelt de doorlooptijden.
 
Voor meer informatie zie de website http://www.ctmsolution.nl/ecartotheek Heeft u vragen? Neem dan contact op met de helpdesk van de e-Cartotheek. tel. 020-6708500 of e-mail: helpdesk@ctmsolutions.nl

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

173/2011
Maastricht, 17 oktober 2011
 
Proef met solar-ledverlichting op twee provinciale wegen
 
De Provincie Limburg gaat op de N273 en de N270 solar-ledverlichting aanbrengen ter verhoging van de verkeersveiligheid. Solar-leds zijn leds, voorzien van accu, die opgeladen wordt door zonne-energie en bij het invallen van de schemering gaan knipperen. Door het gebruik van een super condensator is het in de winterperiode mogelijk om langer energie/licht af te geven.
 
De solar-leds worden ingeboord in de rijbaan van de Napoleonsbaan (N273), nabij Thorn, in de scherpe bocht van en naar de Belgische grens en op de Brugstraat/Koninginnebrug in  Well, een parallelweg gelegen naast de N270 (Eindhoven-Well).
 
Op de N273 geven ze geleiding aan het gemotoriseerde verkeer. Door het knipperen worden automobilisten op de naderende bochten geattendeerd, zodat zij op tijd snelheid minderen. Op de parallelweg geleidt deze verlichting vooral (brom)fietsers. Door verblinding raakt deze categorie weggebruikers vaak letterlijk het spoor bijster. De knipperende leds vormen aan weerszijden van de rijbaan een lijn. Deze lijn is ondanks verblinding goed en veilig te volgen en te overrijden.
 
Het betreft hier een proef en na een evaluatie zal bekeken worden of op andere verkeersonveilige plaatsen met behulp van deze led-verlichting de veiligheid voor de weggebruiker verbeterd kan worden.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

172/2011
Maastricht, 17 oktober 2011
 
 
Reisgeld voor alle mbo-ers
 
Limburgse minderjarigen die een mbo-opleiding binnen en buiten de eigen provincie volgen krijgen een reiskostenvergoeding.
 
Het gaat hierbij in totaal om 7000 studenten waarvan ongeveer 2500 studenten - vooral van
de Regionale Opleidingscentra (ROC’s) in Eindhoven en Nijmegen - nu meeprofiteren van de uitgebreide regeling. Gedeputeerde Antoine Janssen: “De reiskostenvergoeding
voor mbo’ers is in principe de komende twee jaar op proef. Daarna evalueren we de regeling.”
 
In totaal gaat de nieuwe regeling de komende twee jaar 7,7 miljoen euro kosten. Daarvan gaat 500.000 euro naar mbo’ers die over de provinciegrens studeren.
De regeling moet na de kerst van dit jaar ingaan. Voltijdstudenten krijgen per jaar tien maanden een uitkering gebaseerd op een gemiddelde van achttien lesdagen per maand.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

171/2011
Maastricht, 14 oktober 2011
 
 
Limburgtour brengt Gouverneur in Horst aan de Maas en Venray
 
De tweede week van de Limburgtour van Gouverneur Theo Bovens brengt hem naar Horst aan de Maas en Venray. De afgelopen week beet hij het spits af in Venlo en bezocht daarna Beesel en Peel en Maas.
 
De Limburgtour is bedoeld om hernieuwd kennis te maken met Limburg.
In zijn installatierede op 7 oktober bij zijn aantreden als de nieuwe Commissaris van de Koningin zei de heer Bovens daar over: ”Ik heb besloten niet traditiegetrouw te starten in de hoofdstad, maar in Venlo, in Noord- Limburg. Vóór carnaval wil ik in 33 gemeenten kennis vergaren over wat de Limburgers beweegt. Kennis maken met de mensen, hun zorgen vernemen, hun passies en trots horen. Ik wil de ziel van elke gemeenschap kunnen vatten. Leer mij de Limburgers kennen!”.
 
De programma’s voor de bezoeken zijn gemaakt op voorstel van de gemeenten.
Het bezoek aan Horst aan de Maas begint op 18 oktober 2011 om 14.00 uur met een ontvangst door en overleg met het college van burgemeester en wethouders in het gemeentehuis. Aansluitend zijn er bezoeken en ontmoetingen, passend in het profiel van gemeente van agribusiness en toerisme en van het gemeenschapsdenken.
 
Na het overleg met burgemeester en wethouders ziet het programma er als volgt uit:
16.00 uur       Bezoek Bouw Opleidings Centrum
        Het Bouw Opleidings Centrum in Horst is de organisatie van de bedrijven in de bouw
                 in Noord Limburg van waaruit zij gezamenlijk jongeren en oudere ‘zij-instromers’
                 opleiden tot vaklieden en middenkaderfunctionarissen.
        (locatie: Bouwcampus, Gebr. van Doornelaan 63 te Horst)
 
17.00 uur       Bezoek crypte Lambertuskerk / kunstschatten
                 De geschiedenis van de Horster kerk reikt terug tot een grijs verleden. De oudste
                 schriftelijke vermelding dateert uit 1219.
       
18.00 uur       Ontmoeting met fractievoorzitters gemeenteraad
        (locatie: De Sevewaeg, Markt 3-7 te Sevenum)
 
19.00 uur       Nominatie Juichwilg – gesprek met vrijwilligers van St. Landschapsbelangen
        De wijze waarop de gemeente samenwerkt met bewoners en verenigingen die zich
                  Op vrijwillige basis inzetten voor natuur, landschap en erfgoed.
        (locatie: De Sevewaeg, Markt 3-7 te Sevenum)
 
20.30 uur       Cambrinus, Kunst en de Buren: de kracht van de inwoners en een vleugje cultuur
Cambrinus, Kunst en de Buren is een cultureel straatfestival, georganiseerd in 2011. Geheel uit het niets bleek een klein idee voldoende om een hele straat in beweging te krijgen en enkel enthousiasme leidde tot een festival met meer dan 50 muziekoptredens en 30 straattheatermomenten door 10 theatergezelschappen in een weekend tijd over een stuk straat van 300 meter. En daarmee is ook de plek waar dit festival plaatsvindt bijzonder. Op privéterrein van de aanwonenden van de Venrayseweg in Horst exposeerden zo'n 25 kunstenaars in garages, opritten en tuinen van buurtbewoners.
        (locatie: Theater81, Venrayseweg te Horst)
 
Woensdag 19 oktober 2011:
Vervolg bezoek aan Horst aan de Maas
08.30 uur       Ontbijt - gesprek met leden Toeristisch Platform
        (locatie: Turfstrooisel 6 te Griendtsveen)
 
09.45 uur       Sightseeing Horst aan de Maas per bus
 
11.00 uur        Bezoek zichtstal Edwin en Elly Michiels
Edwin (38) en Elly (37) Michiels hebben een bedrijf in Melderslo. Het bedrijf bestaat uit 12 hectare akkerbouw, 25 hectare bollen en 880 vleesvarkens. Zij zijn momenteel druk doende met de bouw van een nieuwe varkensstal om op die manier te kunnen voldoen aan Europese eisen die in 2013 gaan gelden. De stal, met een bezoekersloge voor belangstellenden, is bijna klaar.
        (locatie: Herenbosweg 38 te Melderslo)
 
12.00 uur       Afsluiting
 
De heer Bovens zet vervolgens koers naar Venray. Het programma voor het bezoek aan Venray is als volgt:
12.30 uur       Overleg met het college van burgemeester en wethouders van Venray.
                        (locatie voormalig gemeentehuis op de Grote Markt)
13.30 uur         Oriënterend gesprek met het presidium van raad, de voorzitter en de vicevoorzitter van de raad.
 
14.30 uur       Bezoek aan het Centrum van Venray onder begeleiding van de voorzitter van het Gidsengilde en inclusief bezoek aan Grote Kerk, museum en demonstratie digitaal cultuurhistorisch beeldarchief Rooynet.
 
16.00 uur       Rondrit door de gemeente Venray met bezoek, soms met korte uitstap voor een kennismaking, bijvoorbeeld het Ondernemersplatform Venray (industrieterrein);
                        de dorpsraad van Wanssum (haven) aan markante gebouwen, omgevingen, projecten etc.
 
19.55 uur       Ontvangst door voorzitter J. Huys van de beheersstichting Wijkcentrum Brukske
                        (locatie: Wijkcentrum "de  Kiosk" Kiosk 1 Venray)  
 
20.00 uur       Optreden Venray’s Mannenkoor
 
20.30 uur        Start gesprek met het Ondernemend Gezelschap Brukske over ontwikkelingen in de wijk
 
20.50 uur       Gesprek met de besturen van het Dorps- en het Wijkradenoverleg en het wijkteam veilige buurten uit de wijk Landweert.
 
21.30 uur       Bezoek aan de verbouwde en vernieuwde hal van gymnastiekvereniging  St. Christoffel,
                        (locatie Langeweg 101 Venray)
 
22.00 uur        Einde
 
Vervolg bezoek aan Venray op 20 oktober 2011
09.00 uur       Bezoek aan het Odapark en het theehuis voor de koffie. Directeur schouwburg en directeur Kunstencentrum sluiten om 09.45 uur aan. (locatie:: Odapark, Merseloseweg, Venray)
 
 
10.30 uur:      Bezoek aan landgoed Geijsteren met een korte rondgang over het landgoed, een bezoek aan de Willibrorduskapel, de ruïne en de watermolen de Holtmeulen.
 
12.30 uur:      Gezamenlijke lunch bij Tante Jet aan de Maas, met vertegenwoordigers Toerisme en Horeca.
 
14.00 uur:      Bezoek aan het Vincent van Gogh instituut om kennis te maken met het concept van het gecombineerd wonen van patiënten en anderen. (locatie: Stationsweg 46, Venray)
 
15.00 uur:     Bezoek aan het St. Annaterrein, met herontwikkeling voormalige psychiatrische instelling, korte rondgang en toelichting en bezoek aan kunstgalerie Abraham Art (locatie: Noordsingel 39, Venray).
 
16.00 uur:      Einde bezoek
  
Over zijn ervaringen zal de heer Bovens twitteren (twitter.com/TheoBovens) en wekelijks verslag doen op zijn weblog (www.limburg.nl).

 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

170/2011
Maastricht, 13 oktober 2011
 
Demontabele komremmers en middengeleiders N590

 
Van dinsdag 11 tot en met donderdag 13 oktober zijn tonnen wegende elementen van de demontabele komremmers en middengeleiders geplaatst op de provinciale weg N590 Vilt/ Berg en Terblijt.

 
Een uniek systeem in Nederland dat het mogelijk maakt om voor grote evenementen letterlijk de weg vrij te maken voor een goede doorgang. Tijdens het WK wielrennen september 2012, zullen deze gebruikt gaan worden.

 
Eind november 2011 wordt de laatste komremmer in de nabijheid van de Cauberg geplaatst. De demontabele middengeleiders/komremmers is een initiatief van de Provincie Limburg.

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

168/2011
Maastricht, 11 oktober 2011
 
 
Nieuwe website ontsluit Limburgs erfgoed beter
 
Gedeputeerde Theo Krebber heeft vandaag de website www.limburgserfgoed.nl gelanceerd. Via deze website kan informatie over bijvoorbeeld musea, archeologische vondsten, archieven, monumenten en landschappen snel en gemakkelijk worden gevonden.
 
De website is een initiatief van de Provincie Limburg vanuit vanuit bibliotheekwerk. “Als men erfgoed voor toekomstige generaties wil behouden, dan is het goed om te weten welke rijkdom men bezit,” zegt gedeputeerde Krebber. Er is weliswaar al heel wat feitelijke kennis over Limburgs erfgoed voorhanden, vastgelegd in boeken, prenten, kaarten, schilderijen, films en foto’s, maar die kennis en informatie is erg verspreid. Een bundeling en uniforme presentatie van gegevens over Limburgs erfgoed bestaat nog niet.
 
Op het gebied van het cultureel en historisch erfgoed zijn er in Limburg wel al lokale en regionale websites gerealiseerd, dan wel in ontwikkeling of gepland, maar de ‘samenhang’ tussen deze websites ontbreekt. Elk van deze websites heeft zijn eigen inhoud, achtergrond, functionaliteit en zoekmogelijkheden. Door het gemis van een ‘koepel’ blijven deze boeiende websites jammer genoeg bij het bredere publiek onbekend. De website www.limburgserfgoed.nl biedt een snelle en makkelijke toegang tot de individuele sites. Ook kunnen in één keer binnen alle aangesloten websites zoekopdrachten worden uitgevoerd.
 
De nieuwe website bevat verder links naar organisaties in Limburg die het erfgoed bewaren, bestuderen, promoten en tentoonstellen. Bezoekers kunnen er ook terecht voor topstukken en artikelen over specifieke thema’s binnen het rijke Limburgse erfgoed. Het doel van de site is tweeledig. Op de eerste plaats kan de bezoeker snel betrouwbare informatie over het Limburgs erfgoed raadplegen. Op de tweede plaats wordt aan Limburgse instellingen op het vlak van erfgoed de gelegenheid geboden zich op het internet te presenteren aan een breed publiek, voor jong en oud.
 
Het is de bedoeling om de site regelmatig aan te passen aan de actualiteit, nieuwe inzichten en wensen van bezoekers en gebruikers. Alle Limburgse erfgoedcollecties die worden beheerd door musea of regionale en lokale verenigingen, zijn van harte welkom deel te nemen. De website blijft dus voortdurend in ontwikkeling.

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

167/2011
Maastricht, 10 oktober 2011
 
Gouverneur start hernieuwde kennismaking met Limburg in Venlo
 
Gouverneur Theo Bovens start deze week zijn tour door Limburg. Hij doet dat met het oog op een hernieuwde kennismaking met Limburg.
In zijn installatierede bij zijn aantreden als de nieuwe Commissaris van de Koningin zei de heer Bovens daar afgelopen vrijdag over: ”Ik heb besloten niet traditiegetrouw te starten in de hoofdstad, maar in Venlo, in Noord- Limburg. Vóór carnaval wil ik in 33 gemeenten kennis vergaren over wat de Limburgers beweegt. Kennis maken met de mensen, hun zorgen vernemen, hun passies en trots horen. Ik wil de ziel van elke gemeenschap kunnen vatten. Leer mij de Limburgers kennen!”.
 
De programma’s voor de bezoeken zijn gemaakt op voorstel van de gemeenten. De tour van de heer Bovens begint dinsdag 11 oktober met een bezoek aan Venlo. Hij heeft hij er om 14.00 uur overleg met het College van Burgemeester en Wethouders en om 15.30 uur met een vertegenwoordiging van de gemeenteraad. Een ontmoeting met markante Venlonaren staat gepland van 16.30  tot 17.45 uur in het Limburgs museum. Aansluitend bezoekt de Gouverneur de wijk Venlo noord/noord-oost, onder andere in het gezelschap van de voorzitters van beide wijkoverleggen. Woensdagochtend 12 oktober gaat hij om 07.00 uur naar Freshpark Venlo en daarna laat hij zich rond 9.30 uur op de locatie van Hogeschool Fontys bijpraten over de ontwikkelingen bij Fontys en de samenwerking met de Universiteit Maastricht.
 
Diezelfde dag staat er ook een bezoek aan de gemeente Beesel op het programma. De heer Bovens heeft om 12.30 uur overleg met het College van B en W en praat vervolgens met een vertegenwoordiging van de gemeenteraad. Om 14.30 uur bezoekt hij woon-zorgcomplex Bosdael. Daarna wandelt hij met zijn gastheer door de kern van Beesel van 16.00 tot 17.30 uur. Die wandeling eindigt bij herberg de Bongerd waar hij aan tafel gaat met vertegenwoordigers van het IVN, de Heemkundevereniging en van Woongoed 2-Duizend.
Het bezoek aan Beesel wordt afgesloten in Hoeve Roozendaal waar hij kennismaakt met de eigenaren van dat bedrijf.
 
Op donderdag 13 oktober gaat de Gouverneur naar de gemeente Peel en Maas waar hij vanaf 09.30 uur overlegt met achtereenvolgens het College van B en W en de gemeenteraad. Burgemeester mevrouw Delissen - Van Tongerlo begeleidt hem daarna tijdens een rondgang door de gemeente van 12 tot 13.30 uur. Tijdens die rondgang wordt geluncht bij Dagvoorziening Grashoek.
 
Om 13.30 uur bezoekt de heer Bovens De Fabriek, een activiteitencentrum voor diverse groepen. Tegen 15 uur is hij te gast hij de heer Giel Hermans in Kessel, agrarisch ondernemer van het jaar. Van Kessel gaat de Gouverneur naar Beringe, naar Rimas, een innovatief bedrijf dat zich bezighoudt met ontwerp en productie van machinebouw op maat, werkplekinrichtingen, transfersystemen en  machine-afschermingen.
Voor de avondmaaltijd gaat hij om 18 uur aan tafel bij de Nostalgie in Meijel waarbij ook inwoners van Peel en Maas aanschuiven.
Het bezoek aan Peel en Maas wordt om 19.30 uur afgesloten in sporthal De Körref in Meijel waar dan volleybalvereniging Vershuys-Peelpush aan de slag is.
 
Over zijn ervaringen zal de heer Bovens twitteren (twitter.com/TheoBovens) en wekelijks verslag doen op zijn weblog (www.limburg.nl).

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

034/2011
Maastricht, 10 oktober 2011
 
Betreft:
 
Lancering website Limburgs erfgoed
Datum/tijd:
 
11 oktober 14.00 uur
Locatie:
 
Stadsbibliotheek, Centre Céramique (ingang Plein 1992) Maastricht
 
Geachte redactie,
 
Morgen, dinsdag 11 oktober 2011, lanceert gedeputeerde Theo Krebber de provinciale overkoepelende erfgoedwebsite www.limburgserfgoed.nl.
 
U bent van harte welkom!
 
Programma
 • 14.00 uur: ontvangst hal Stadsbibliotheek, Centre Céramique (ingang Plein 1992, Maastricht)
 • 14.30 uur: welkom
 • 14.35 uur: Het nut van digitale ontsluiting van Limburgs erfgoed, presentatie door Ad van Pinxteren, conservator collecties Limburgs Museum
 • 14.55 uur: presentatie AB-C media, ontwerper www.limburgserfgoed.nl
 • 15.25 uur: officiële lancering website door Theo Krebber, gedeputeerde Provincie Limburg
 • 15.40 uur: afsluiting, waarna nazit tot 17.00 uur.
 
Met vriendelijke groet,
 
Egbert Hanssen
communicatieadviseur

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

165/2011
Maastricht, 5 oktober 2011
 
 
GS dragen L. Frissen voor als voorzitter RvC van Brains Unlimited
 
Gedeputeerde Staten van Limburg hebben besloten de heer L.J.P.M. (Léon) Frissen voor te dragen als voorzitter van de Raad van Commissarissen (RvS) van Brains Unlimited BV.
 
In februari van dit jaar gingen Provinciale Staten akkoord met cofinanciering van Brains Unlimited als onderdeel van de Maastricht Health Campus. Onderdeel van de daarmee samenhangende afspraken was dat de Provincie Limburg als aandeelhouder van Brains Unlimited BV de voorzitter van de RvS levert. GS hebben in de vergadering van 4 oktober besloten oud-Gouverneur Frissen voor te dragen voor het voorzitterschap.
In een reactie op de voordracht meldt voorzitter prof. dr. Martin Paul van het College van Bestuur van de Universiteit Maastricht “zeer vereerd te zijn” met de voordracht. “De heer Frissen heeft in het verlengde van de belangen van de regio steun gegeven aan projecten als Brains Unlimited, Chemelot Campus, de Maastricht Health Campus en het Sectorplan Hoger Onderwijs Limburg. Op deze wijze heeft de Universiteit Maastricht zich sterker kunnen verankeren in de regio.”
 
Brains Unlimited is een nieuw platform voor neuro-imaging dat door wetenschappers en bedrijfsleven gebruikt gaat worden om meer te weten te komen over veel voorkomende ziekten als Alzheimer, Parkinson, epilepsie, schizofrenie en MS, en meer inzicht te verwerven in de ontwikkeling van menselijk gedrag. Naast onderzoeksprojecten worden ook nieuwe beroepsgerichte fulltime en parttime masteropleidingen ontwikkeld op het gebied van neurofysica en neuro-imaging.
 
Voor het Brains Unlimited project wordt in Maastricht een geïntegreerd scannerlab gebouwd voor drie fMRI-scanners met ultrahoge magneetvelden van respectievelijk 3.0, 7.0 en 9.4 tesla. Van deze laatste bestaan er maar drie in de hele wereld. Op deze locatie komt ook huisvesting voor spin-off bedrijven (de Neuropartner Incubator) en nieuwbouw voor de Faculty of Psychology and Neuroscience. De scanners worden gefaseerd in gebruikgenomen in de loop van 2012 en 2013. De Provincie Limburg investeerde tien miljoen euro in het project.
Op 3 oktober 2011 vond de feestelijke eerste steenlegging van dit megaproject plaats.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

164/2011
Maastricht, 3 oktober 2011
 
Limburg met zeven projecten in Green Deal
 
Limburg zet grote stappen als het gaat om het vergroenen van de energiesector en verduurzaming van de economie. Gedeputeerde Patrick van der Broeck presenteerde in verband hiermee vandaag in IJselstein samen met minister Verhagen en staatssecretaris Atsma zeven projecten, die passen in de zogeheten Green Deal van het Rijk. Essentie van de Green Deal is te laten zien dat groen en groei elkaar niet hoeven te bijten.
 
Met de zeven concrete initiatieven stelt Limburg zich in de landelijke Green Deal - met in totaal 59 projecten - behoorlijk op de voorgrond. Niet alleen qua aantal maar ook qua diversiteit. Er zijn slimme energiebesparende projecten bij maar ook projecten die innovatief hoogstaand en goed zijn voor de economie van Limburg. Ze dienen bovendien als voorbeeld voor andere gebieden in Nederland.
 
“Ondanks de bezuinigingen waarvoor we staan kunnen we toch belangrijke stappen zetten in Limburg als het gaat om een duurzamere maatschappij,“ zegt gedeputeerde Van der Broeck. “De Green Deal laat zien dat duurzaamheid en groei hand in hand gaan.“
Limburg is één van de weinige provincies die al voor enkele initiatieven concrete toezeggingen van het Rijk heeft als het gaat om steun en financiële medewerking.
 
De zeven projecten zijn:
 
De bouw van twee energiecentrales in Venlo en in Maastricht door Imtech Nederland. Uit wind, zon, biomassa en waterkracht zullen de centrales stroom opwekken voor 66.000 huishoudens, circa 13% van de Limburgse huishoudens. De bouw start volgend jaar en zal in 2015 in bedrijf zijn.
 
Het Groene Net is een project waarin de restwarmte van bedrijven op het bedrijventerrein Chemelot gebruikt wordt voor het verwarmen en koelen van 30.000 woningen in Sittard-Geleen, Stein en Beek. Het net wordt volgend jaar aangelegd en vergt een investering van € 82 miljoen. Er wordt jaarlijks 26 miljoen kubieke meter aardgas door bespaard. Het project biedt bovendien werk aan enkele tientallen mensen. De rijksoverheid steunt dit initiatief met een garantstelling van € 10 miljoen.
 
Het restwarmtenet Maastricht werkt op precies dezelfde wijze. Samenwerkende bedrijven als Sappi, Mora en Mosa, O-I Maastricht en NedTrain gaan hun restwarmte verkopen in Maastricht-Oost. Eind volgend jaar is de aanleg gepland. Het Rijk betaalt voor maximaal € 300.000,-- mee aan het net.
 
Een nog betere energieverdeling en –gebruik op het bedrijventerrein Chemelot in Sittard-Geleen is mogelijk. Chemelot is nu in Limburg absolute grootverbruiker als het gaan om aardgas en stroom. De zeventig bedrijven hier souperen jaarlijks vijf procent van het totale Nederlandse aardgasverbruik en maar liefst 40% van de totale Limburgse stroombehoefte op. Door deelname aan het hierboven beschreven Groene Net wordt al tien procent van de restwarmte op Chemelot benut. Maar dat percentage kan nog behoorlijk worden opgekrikt. Deelname aan dit net wordt dan ook gezien als een opstap naar andere toepassingen van restwarmte. Chemelot wil zich op dit gebied dan ook nadrukkelijk profileren door een voortrekkersrol te spelen op het gebied van restwarmte. Rijk en provincie steunen dit initiatief.
 
Ook op het bedrijventerrein De Beitel in Heerlen met 117 verschillende bedrijven en 132 hectare groot worden de mogelijkheden onderzocht om energie efficiënter te gebruiken. Onder meer door restwarmte op het bedrijventerrein zelf te verkopen of in de nabije omgeving, zoals Kerkrade-West.
 
Grote beleggers in Limburg denken na over een energiefonds voor vastgoed in de zorgsector. Veel zorginstellingen hebben niet veel aandacht voor energiebesparing. Via dit fonds kan dit worden gestimuleerd. Als dat landelijk wordt uitgerold kan dat € 115 miljoen aan energiekosten besparen. Komende herfst worden tijdens een conferentie de mogelijkheden bekeken.
 
Grootschalige energieopslag via een zogeheten ondergrondse pomp accumulatie centrale (Opac) kan de onbalans in vraag en aanbod van energie opvangen. In België, Duitsland en Scandinavië wordt het al op grote schaal toegepast maar in Nederland nog niet. In Zuid-Limburg kan zo’n centrale ondergronds worden aangelegd. Dat levert veel werk op tijdens de bouw. Het Rijk levert mankracht om dit project verder te begeleiden en zoekt samen met de Provincie naar financiële steun in Brussel.
 
Ter informatie: Bij dit persbericht op onze website www.limburg.nl treft u filmpjes aan over enkele Limburgse Green Deal-projecten.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx