Verhaal van Ir. Frans Hautus, hoofdstuk 08.

Gebeurtenissen rond de Middellandse Zee van 0 tot 1000 na Chr..

Rond het jaar 1000 na Chr. leefden in West Europa voornamelijk Germaanse volkeren. Deze Germanen waren Katholiek (de Noormannen waren het aan het worden),  konden goed vechten en schreven weinig.
Dat wat geschreven moest worden deed de kerk en daar schreef men Latijn en werden jaartallen etc. genoteerd in het Romeins getallen stelsel (I=1 V=5 etc.).
Dit alles ging echter veranderen.
Om te weten hoe dat zo kwam moeten we terug in de tijd. Een paar eeuwen na Christus begon het grote Romeinse rijk, onder druk van de Germaanse stammen, af te brokkelen. In een poging dit rijk te redden werd het Christendom tot staatsgodsdienst verklaard. Het Christendom had veel aanhangers onder de armen en slaven in het rijk en men hoopte zo dat deze christenen voor Rome zouden gaan vechten tegen de Germanen. Verder werd het grote Romeinse rijk gesplitst in een West- en een OostRomeins rijk. Het West Romeinse rijk met Rome als hoofdstad en het Oost Romeinse rijk met Constantinopel (Bysantium, Istanbul). Voor het West-Roomse rijk mocht het niet baten. Rome werd 410 na Chr. door de Oost-Goten geplunderd en daarmee viel het werelds WestRomeins rijk. Hoe ging het met het Oost Romeins rijk en hoe groot was het? Wat grootte betrof  begon het zo ongeveer met het huidige Griekenland, het gebied onder de Zwarte Zee, grote stukken van het huidige Turkije, langs de oostkust van de Middellandse Zee (Libanon, Israel, Jordanie etc.), Egypten en dan Noord Afrika tot half het huidige Libie (verder West was West Romeins) met de Sahara als natuurlijke zuidgrens. Evenals de Sahara  vormde ook de Arabische woestijn een natuurlijke grens. Maar er was wel veel handel en invloed langs de kusten van de Rode Zee tot het huidige Jemen toe en ook met Ethiopie en SomaliŽ werd druk handel mee gedreven. In bijna deze hele streek was de staatsgodsdienst dus Katholiek en in zuid Egypte en Ethiopie is nu nog de Koptische kerk, een oud katholiek geloof. In de grote Arabische woestijn leefden de Arabieren. Deze waren nooit echt door de Romeinen onderworpen mede omdat het velen stammen waren die als bedoeÔen rond zwierven. Echter de Arabieren waren ook goede zeelui en ze voeren op de Rode Zee naar de Perzische golf en zelfs tot de westkust van het huidige India. Het waren handelslui met een eigen taal, eigen schrift en een eigen getallenstelsel dat zij waarschijnlijk ergens uit voor Indie hadden overgenomen. Dit getallenstelsel noemen wij nu het Arabisch getallenstelsel en gaat 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. De Romeinen moeten dit stelsel wel gekend hebben maar hadden er verder geen belangstelling voor. Echter, er gebeurde iets belangrijks in deze Arabische wereld. Rond 620 na Chr. stichtte ene Mohammed een nieuwe religie die veel elementen van het Christendom had. Er is maar ťťn God en dat is Allah. Dit geloof is nu de Islam met de Koran als bijbel en zijn aanhangers worden Moslims genoemd. In het begin had ook dit nieuw geloof zo zijn problemen en Mohammed moest nog vluchten van de stad Mekka naar Medina (622 jaar nul voor de Moslims) en dat soort toestanden maar toch allengs kreeg dit geloof meer en meer aanhangers en won het in populariteit bij de Arabische bevolking. Deze opleving van het nieuwe geloof ging hand in hand met een opleving van krijgsgeweld en gebieds veroveringen. Kort: op gegeven moment vielen de Moslims via Palestina het Oost Romeinse rijk binnen en hun veroveringen gingen langs de Oostkust van de Middellandse Zee noordwaarts (huidige Israel, Jordanie, Libanon) tot ze door de OostRomeinse (Byzantijnse) legers werden tegen gehouden bij wat nu ongeveer de zuidkant van Turkije is. Ook veroverden zij vanaf Egypten de hele noord Afrikaanse kust tot aan de Atlantische Oceaan (dus ook nog een stuk van het gevallen West Romeins rijk waar de Germaanse Vandalen waren neergestreken). Vervolgens staken ze in de buurt van Gibralter de Middellandse Zee over en veroverden zowat heel Spanje (West Goten). Daarna staken ze de PyraneeŽn over maar hier werden ze rond 700 door de Franken tot staan gebracht (slag bij Poitiers 732).  Verder oostwaarts veroverden zij PersiŽ etc. Wat vooral belangrijk was dat dit alles in praktisch 100 jaar, dus relatief snel, gebeurde. Waar de Moslims kwamen werd het geloof Islam en de spreektaal en schrift met het getallenstelsel, Arabisch. Deze overgang van taal had natuurlijk wel tijd nodig. Rond 1000 waren rond de Middellandse Zee nu 3 grote machten: Spanje, de hele noordkust van Afrika en de oost kust tot het huidige Turkye was Arabisch. Van Turkye tot en met Griekenland was Byzantijns (Oost Romeins) en de rest was voor de Germaanse volkeren die het West Romeins rijk hadden veroverd. Deze grenzen lagen niet echt vast. Er waren steeds weer oorlogen en invloedssferen via handel etc. Wat dit voor West-Europa betekende komt in een volgend deel.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX