BEZOEKERS SCHRIJVEN.

Link naar "Bezoekers schrijven" van eerder!

Mail: Piet van Toon Tel. 0475-591317.

Terug

Wat is er allemaal te doen in NEER? Wilt U dat weten, klik op deze link: "Agenda Neer"

Deze link is er om het: NIEUWS van NU en van EERDER! te zien.


2011 12 10 01. Nummer 1046. 

Anke van Raaij - Verschuijten. Informatieavond over de herinrichting van de Neerbeek.

Informatieavond inrichting Neerbeekdal.

Waterschap Peel en Maasvallei is bezig om samen met de Gemeente Leudal recreatieve voorzieningen aan te leggen in het Neerbeekdal. Daarbij zijn permanente afrasteringen maar ook tijdelijke poorten en klaphekken geplaatst langs de Neerbeek. Naar aanleiding van de reacties die het waterschap en de gemeente hierover ontvingen, organiseren zij een informatieavond op woensdag 14 december 2011 om 19.30 uur in Gemeenschapshuis In den Haammaeker, Hoogstraat 2 in Neer. Geïnteresseerden zijn van harte welkom!

Van het inrichtingsplan Neerbeekdal treft u in de bijlage een overzichtskaart aan met een toelichting. 
Tijdens de informatieavond worden deze plannen gepresenteerd en krijgt u meer informatie over de werkzaamheden, recreatief medegebruik, knopenlopen en beheer en onderhoud van het beekdal. 
Natuurlijk is er voldoende gelegenheid voor het stellen van vragen.
Ontwerp plannen inrichting Neerbeekdal             6 december 2011.

Herinrichting Neerbeek.

Het waterschap heeft de Neerbeek van Leudal tot en met de uitmonding in de Maas gesaneerd en heringericht. Doel hiervan is dat er weer een natuurlijk meanderende beek komt, dat deze beek een schonere bodem krijgt en dat het waterpeil wordt aangepast aan de nieuwe functies in het beekdal. Wat nog moet gebeuren is de aanleg van twee vistrappen bij de Winkelmolenstuw en de Hammermolenstuw en de aanpassing van de vistrap bij de Zandvang nabij het Leudal. Deze werkzaamheden voert een aannemer de komende maanden uit in opdracht van Waterschap Peel en Maasvallei. 
Als deze werkzaamheden klaar zijn, kan met de definitieve afwerking voor recreatief medegebruik van het beekdal worden begonnen. 
Naar verwachting wordt in het voorjaar van 2012 het beekdal definitief ingericht, inclusief wandelpaden en klaphekjes.

Inrichting beekdal

Het doel van het waterschap is om het Neerbeekdal haar oorspronkelijke natuurfunctie terug te geven. Daarnaast willen waterschap en gemeente recreatief medegebruik stimuleren en zoveel mogelijk rekening houden met uw wensen en de wensen van de inwoners van Neer. De plannen van waterschap en gemeente zijn weergegeven op bijgaande tekening. Hierbij is rekening gehouden met recreatie,de wensen van de inwoners van Neer en het lokale gebruik voor aanwonenden van het Neerbeekdal.

Recreanten

Er komt een laarzenroute en een dorpsommetje (zie ook www.knopenlopen.nl). Aan de Neerse zijde van de Neerbeek worden in januari of februari klaphekjes of klappaaltjes geplaatst. Dit is niet eerder gebeurd, omdat de werkzaamheden nog niet helemaal klaar zijn en de routebordjes voor de regionale knopenlopenroutes niet aanwezig waren. Wandelen aan de Neerse kant blijft toegestaan. Uitzondering is de eigendomssituatie bij de Friedesse Molen en het gedeelte bij de fietsbrug in Hanssum waar de grond tot aan de Neerbeek particulier eigendom is.

Dorpsbewoners

Inwoners van Neer maken graag gebruik van een lokaal ommetje, het liefst verhard. De ommetjes zijn opgenomen in de knopenlopenroutes.

Aanwonenden

We begrijpen dat de aanwezige hekken in het oude onderhoudpad nu een belemmering zijn voor wandelaars. Deze hekken hebben tot doel om tijdens de werkzaamheden, maar ook daarna, oneigenlijk gebruik van het oude onderhoudpad en aanliggende gronden te voorkomen. Dit veroorzaakte namelijk schade aan de taluds en terreinen.

Bewoners van de Engelmanstraat hebben geen bezwaar tegen lokaal gebruik, zoals dat altijd plaatsvond. Wel hebben zij de wens geuit geen regionale wandelroutes achter de woning langs te krijgen. Het eigendom van het waterschap achter de Engelmanstraat wordt dan ook opengesteld door het plaatsen van klaphekjes. Omdat het onderhoud van dit terrein op natuur is gericht zullen er perioden zijn dat het lastig begaanbaar is, bijvoorbeeld omdat het nat is. Het werkpad tussen Eiland en de Friedesse molen zal ook voor wandelaars worden opengesteld. Hier gebruikt het waterschap klappaaltjes. Het werkpad wordt als werkpad onderhouden en zal ook af en toe lastig begaanbaar zijn door hoog gras of aanwezigheid van maaisel.

Het is overigens verboden om op waterschapseigendom hout- of snoeiafval of (bouw)materialen achter te laten of met voertuigen te rijden. Heeft u wensen over toegankelijkheid, neem dan gerust contact op met het waterschap via telefoonnummer (077) 38 91 161. 

Uitvoering

Komende maanden plaatst het waterschap nog enkele klappoortjes en klappalen aan de Neerse zijde van de Neerbeek, zodat gewandeld kan worden vanaf de Hammermolenstuw tot aan de Friedesse molen. Tussen de Molenstraat en de Maas komt een wandelbrug over de beek en worden draaipoortjes geplaatst. Daar houdt het waterschap rekening met privé-eigendom en de aanwezigheid van de das.

Het onderhoud van de beek bestaat uit een mix van maaiwerkzaamheden en begrazing. Begrazing is één van de redenen dat het waterschap poorten en hekjes plaatst. Een andere reden is om misbruik van onderhoudpaden door crossers en liefhebbers met terreinauto’s te voorkomen.

 

Friedesse Molen

De brug over de stuw is buiten de maalperioden in de zomer afgesloten. Dit heeft met veiligheid en toezicht te maken. Samen met de Stichting Friedesse Molen wordt nagedacht over het permanent openstellen van het bruggetje en de vraag of dit extra veiligheidsvoorzieningen met zich meebrengt. Bij het stuwen van de Friedesse molen komt er water op het werkpad nabij de Schans van Neer. Het waterschap zal dat werkpad begin 2012 enigszins ophogen met grond die vrijkomt bij de bouw van de vistrappen.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX