BEZOEKERS SCHRIJVEN.

Link naar "Bezoekers schrijven" van eerder!

Mail: Piet van Toon Tel. 0475-591317.

Terug

Wat is er allemaal te doen in NEER? Wilt U dat weten, klik op deze link: "Agenda Neer"

Deze link is er om het: NIEUWS van NU en van EERDER! te zien.


2011 07 25 01. Nummer 0908. 
Tjeu Scheepers, Neer. Historische bijzonderheden omtrent ‘De Witte Kapel.” Deel 2. 

Hier het tweede artikel over de Mariakapel, de zogenaamde Wittekapel aan de Leudalweg in Neer, aan de hand van meester Tjeu Scheepers.

 

Driehonderd jaar  Maria devotie in Neer. 1711-2011

Historische bijzonderheden omtrent ‘De Witte Kapel.” Deel 2

 

Heropbloei van het geestelijk leven.

Op geestelijk gebied was de tijd rond 1711 in het Prinsbisdom Luik (waarvan Neer in die dagen deel uitmaakt) een tijd van heropbloei. 
Op het eind van de 17e eeuw waren in het bisdom Luik vele mistoestanden ontstaan.

Bisschop Joseph Clemens van Beieren, die sinds 1694 op de aloude zetel van de H. Hubertus troonde, heeft flink geijverd, om het geestelijk verval tegen te gaan.

Daarnaast bestreed bisschop Joseph Clemens van Beieren krachtig het Jansenisme, dat rond die tijd zelfs op de seminaries van het Bisdom Luik wist door te dringen.

Het is dan ook waarschijnlijk dat de Bisschop van Luik in het begin van de 18e eeuw de Mariaverering in zijn bisdom krachtig heeft bevorderd. Ook deze omstandigheid kan op de stichting van de O.L.Vrouwe kapel in Neer van invloed zijn geweest.

Daarnaast  is de Maria devotie in Neer steeds gestimuleerd door het Nobertinessenklooster “Keijserbosch”. De kerk van dit klooster was toegewijd aan de H. Maagd. 
Het lijkt niet onwaarschijnlijk, dat het klooster “Keijserbosch” bij de stichting van de O.L.Vrouwe kapel in het Ven een grote rol heeft gespeeld.

De ligging van de kapel geeft hiertoe aanleiding. “De Witte Kapel” is gebouwd langs een oude weg, welke van Keijserbosch naar de oude hoeve Gendijk voert, die eigendom was van het klooster Keijserbosch.

Het is niet uitgesloten, dat op de plaats, waar in 1711 de tegenwoordige Mariakapel werd gebouwd, vóór de tijd al een kleinere veldkapel heeft gestaan, toegewijd aan de H. Maagd. Aanleiding tot deze veronderstelling is o.m. dat het houten Mariabeeldje dat in het gevelnisje van de kapel stond, ouder is dan 1711. Volgens de voorlopige lijst der Nederlandse Monumenten van Geschiedenis en Kunst dateert dit beeld uit de 16e eeuw. Ook het originele kruisbeeld achter de kapel schijnt uit de 16e eeuw te stammen.

(Het originele houten Mariabeeldje en kruisbeeld bevinden zich thans in de parochiekerk van Neer)

Werd dit beeldje misschien vereerd in de vroegere veldkapel, welke in 1711 door het huidige gebouw werd vervangen?

Uit een aantekening van Pastoor van der Wielen in de kerkelijke archieven blijkt dat O.L.Vrouw kapel in het Ven in 1838 schilderijen bezat van het vroegere klooster “Keijserbosch”. 
Niet zonder grond vermoeden wij, dat zowel het Mariabeeld op het altaar als het kruisbeeld achter kapel door het klooster “Keijserbosch zijn geschonken.

Het is overigens vrijwel uitgesloten, dat de “Witte Kapel” zonder financiële hulp van “Keijserbosch” kon worden gesticht. De bevolking van Neer was door de voortdurende inkwartieringen en plunderingen sterk verarmd. 
Ook de parochie van Neer was in die tijd verre van rijk.

Het lijkt ons dan ook voor de hand liggend, dat de parochianen van pastoor Arnold Holsteins in 1711 bij de bouw van de Mariakapel grote financiële en materiële steun ontvingen van proost Robertus Barleijns en het convent van “Keijserbosch. De vraag rijst of de OLV kapel in het Ven niet te beschouwen is als een stichting van het klooster Keijserbosch alleen. Dit achten wij vrijwel uitgesloten omdat de kapel nergens als eigendom van het klooster Keijserbosch is vermeld.

Bovendien verwijzen wij naar de stichtingsdocumenten die tot 1805 in het kerkelijk archief van de parochie Neer bewaard bleven.

Daarom mogen wij ondanks de schaarse gegevens toch concluderen dat de O.L.Vrouwe kapel in het Ven haar oorsprong vindt in de Maria Devotie van de Neerse inwoners zelf. 
(wordt vervolgd)

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX