BEZOEKERS SCHRIJVEN.

Link naar "Bezoekers schrijven" van eerder!

Mail: Piet van Toon Tel. 0475-591317.

Terug

Wat is er allemaal te doen in NEER? Wilt U dat weten, klik op deze link: "Agenda Neer"

Deze link is er om het: NIEUWS van NU en van EERDER! te zien.


2011 03 12 01. Nummer 0775. 
Ben Hendrickx, Neer. Wat gaat er met ons Groene Kruisgebouw gebeuren? Denkt U mee?

 

Ben richt zich met deze oproep tot jullie:

Nieuws van Het Groene Kruis Neer.

Mogelijk kunt U zich nog herinneren,dat op zaterdag 24 augustus 1996 het schitterend en functioneel vernieuwde Groene Kruis Gebouw in Neer geopend werd.

De opening van het Nieuwe Groene Kruis gebouw was  het resultaat van stug onderhandelen tussen de directie van de toenmalig Stichting Thuiszorg Midden Limburg en een werkgroep voor behoud van Groene Kruis Neer.

De Stichting Thuiszorg Midden Limburg was voornemens om het consultatiebureau in Neer te sluiten. Echter door de inzet van velen en de medewerking van de koper van het gebouw, Woninginrichting Aan den Boom, kon de sluiting toen voorkomen worden.

Het multifunctioneel gebruik van het vernieuwde gebouw door o.a. : Thuiszorg Midden Limburg - Pedicure – Vroedvrouw – Schoolarts - Logopedie en fysiotherapie zou het voortbestaan van de Jeugd Gezondheids Zorg in Neer verzekeren.

Een vruchtbare samenwerking tussen de partijen onderling  resulteerde vele jaren in een perfect draaiend Groene Kruis Gebouw in Neer.

In 2008 pakten zich weer donkere wolken boven het gebouw samen. In de Streekbode van 9 april 2008 kondigt de Stichting Thuiszorg Midden Limburg aan, dat de JGZ – zorg vanuit het plaatselijk Groene Kruisgebouw in Neer gestopt zal worden. In datzelfde jaar, kondigde ook de vroedvrouw reeds aan, dat zij in Haelen een zelfstandige praktijkruimte in gebruik zou nemen.

Om een indruk te krijgen van de behoefte van een JGZ –voorziening in Neer heeft het bestuur in 2007 een enquête gehouden. De teruglopende geboorte aantallen en het veranderd bezoekgedrag aan het consultatiebureau maakten het voortbestaan van het bureau vrijwel onmogelijk.

De gesprekken en  onderhandelingen m.b.t. het continueren van de Jeugd Gezondheids Zorg in Neer die het bestuur voerde met de gemeente Leudal verliepen negatief.

De gemeente Leudal was NIET voornemens om de zorg vanuit het gebouw in Neer voort te zetten.

In 2010 volgden hernieuwde, hoopvolle gesprekken met de verantwoordelijke wethouder van de gemeente Leudal. Echter óók deze hoop vervloog al vrij snel. De gemeente Leudal heeft kennelijk ingezet op centralisering van de zorg.

De vereniging het Groene Kruis Neer heeft verder op velerlei manieren getracht om in een kostendekkende exploitatie van het gebouw te voorzien. Ook zijn vele inspanningen geweest om eventuele medegebruikers van het gebouw te bewegen, om hun diensten vanuit het Groene Kruis gebouw in Neer aan te blijven bieden. Ook is een grondige schilderbeurt in het gebouw uitgevoerd, zodat in een fris en verzorgd gebouw de dienstverlening kan plaatsvinden.  

Op de jaarvergadering in 2009 werd reeds besloten

1.      Als Vereniging het Groene Kruis Neer gaan we voorlopig met de huidige huurders door, met de exploitatie van het gebouw. De huidige huurders zijn: De logopediste, Pedicure, Diëtiste en de schoolarts.

2.      We stoppen per 1-1-2009 met het jaarlijks innen van contributie voor de plaatselijke vereniging . Ook al, omdat we als plaatselijke vereniging Groene Kruis Neer, geen directe binding meer hebben met de Stichting Thuiszorg Midden Limburg en ook geen vaste diensten hiervan meer verlenen.

3.    We blijven steun verlenen aan projecten op het gebied van de gezondheidszorg in algemene zin. {Voorbeelden hiervan zijn: Hulp bij aanschaf defibrillators -opbergkasten huiskamerproject – Opleiding reanimatie - Jubileum Zonnebloem enz}

De huidige ontwikkelingen m.b.t. de zorgverlening laten zien, dat er weer een trend is tot zorgverlening op kleine schaal die een gebruik van het huidige gebouw rendabel kan maken

Zo kan aan het rijtje gebruikers worden toegevoegd. Een praktijk van Neuro Feedback Therapie en de uitbreiding van de GGD als gevolg van het wegvallen van de Groene Kruis gebouwen in Haelen en Roggel.  

Het bestuur van het Groene Kruis Neer hoopt, dat het gebouw en de van hieruit geleverde huidige diensten toch een belangrijke sociale functie kunnen blijven vervullen in Neer. Het bestuur wil zich blijven inzetten om aanvulling van de dienstverlening mogelijk te maken.

Heeft u ideeën, mogelijke nieuwe huurders, wensen of vragen, neem dan contact op met een der bestuursleden: Ben Hendrickx 0475-594408 of Connie Piepers 0475-595292 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX