BEZOEKERS SCHRIJVEN.

Link naar "Bezoekers schrijven" van eerder!

Mail: Piet van Toon Tel. 0475-591317.

Terug

Wat is er allemaal te doen in NEER? Wilt U dat weten, klik op deze link: "Agenda Neer"

Deze link is er om het: NIEUWS van NU en van EERDER! te zien.


2011 02 09 01. Nummer 0744. 
Har Frenken, Neer. Belangrijke mededeling over Nunhems zaden!

Har schrijft mij / ons:
veel mensen uit Neer die bij Nunhems zaden werken zullen blij zijn met onderstaand bericht. groeten Har Frenken, Raadslid Samen Verder. 
h.frenken@leudal.nl
of  frenken.h@hetnet.nl  mob: 0622425131.

Het bericht:

Aan: Raadsleden
CC: Commissie Ruimte; College; Erik Lucassen; Perry van Doorn
Onderwerp: Collegemededeling 8feb11 over principemedewerking uitbreiding Nunhems binnen Leudal
Beste raadsleden,
 
Onderstaand een collegemededeling die door wethouder P. Vogels wordt gestuurd over het principebesluit van het college d.d. 8feb11 inzake uitbreiding van Nunhems Netherlands aan de oostzijde van de Napoleonsweg in Nunhem.
 
De mededeling wordt opgenomen in de lijst van ingekomen stukken voor de raadsvergadering van 15mrt11. M'n afhandelingsvoorstel zal luiden 'Voor kennisgeving aannemen'.
 
De heer Vogels heeft me ook nog gevraagd te wijzen op de informatiebijeenkomst die 'Nunhems' zelf organiseert op vrijdag 11feb11, aanvang 17.00 uur in haar kasteel aan de Voort 6 in Nunhem. De aanmeldingen voor bijwoning dienen, op verzoek van Nunhems, te lopen door tussenkomst van de desbetreffende fractievoorzitter. Een e-mail over die bijeenkomst is afgelopen vrijdag door mij naar de raadsleden verstuurd.
 
Voor de goede orde heb ik de motie, waarnaar door wethouder Vogels in z'n mededeling wordt verwezen, bijgevoegd. Die motie is aangenomen in de raadsvergadering van 22dec09 bij agendapunt 17 'Vaststellen beleidsdocument visie bestemmingsplan buitengebied t.b.v. inspraak'.
 
Wim Cornelissen
Griffier.

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MEDEDELING DOOR WETHOUDER P. VOGELS NAMENS HET COLLEGE D.D. 8 FEBRUARI 2011

 Uitbreiding Nunhems Netherlands B.V. in de gemeente Leudal

Het college van B&W van Leudal heeft op 8 februari 2011 het besluit genomen tot principemedewerking aan het uitbreidingsverzoek van Nunhems Netherlands B.V. Nunhems vraagt uitbreiding aan de oostzijde van de Napoleonsweg te Nunhem, gemeente Leudal.

Nunhems is circa 3 jaar geleden begonnen met de planvorming. Via een geleidelijk proces van uitbreiding zal er een bedrijfslocatie ontstaan van ca. 25 hectare, waarvan ca. 20 hectare glasopstand. In de zoektocht naar een geschikte uitbreidingslocatie is een aantal potentiŽle locaties naar voren gekomen: in Noord-Limburg, in Monheim am Rhein in Duitsland (hier heeft de firma Bayer ruim 200 hectare beschikbaar) en in de gemeente Leudal.

Het besluit sluit aan bij de oproep van de gemeenteraad actief mee te werken aan het vinden van een geschikte uitbreidingslocatie binnen de gemeente Leudal. 

Reeds eerder heeft de Provinciale Staten, Gedeputeerde Staten van Limburg opgeroepen positief te besluiten over een aanvraag van een uitbreiding binnen Leudal. Dit met het doel om Nunhems als kwalitatief hoogstaande bedrijf ook voor de toekomst voor Limburg te behouden en de weg vrij te maken voor een inpassing in het Provinciaal Omgevingsplan Limburg.  

Het college van B&W heeft Nunhems nadrukkelijk gevraagd om alle ontwikkelingen tijdig en zorgvuldig te communiceren met alle belanghebbenden. De eerste aanzet tot ruimtelijke inpassing is hierbij een belangrijk onderdeel. Deze werd 31 januari jl. door Nunhems aan het college gepresenteerd. (De studie geeft een duidelijke indruk van de ruimtelijke aspecten, die overigens nog moeten worden uitgewerkt.)

Het principeverzoek uitbreiding Nunhems Netherlands BV oostzijde Napoleonsweg is te raadplegen op de gemeentelijke website www.leudal.nl onder het kopje "Wonen en Leven- Bouwen en Wonen -Ruimtelijke plannen".

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX